Hanna Snellman
Dagens humanist

Hanna Snellman

Pro­rek­tor, professor Hanna Snellman är etnolog och intresserad av människors vardagssysslor och rörelser. Hon har forskat bland annat i flottnings- och skogsarbetares vandrande liv vid skogshyggen samt i finländarnas migration till Sverige och Kanada. Snellman har ett starkt intresse för minoritetsforskning och har särskilt bedrivit forskning om sverigefinnar. Därtill är Snellman en aktiv nätverksknytare och är entusiastisk till samarbete mellan olika vetenskapsgrenar.

Hanna Snellman

Hanna Snellman
16.4.1961, Sodankylä

Filosofie magister 1986 och filosofie doktor 1997 (etnologi), Helsingfors universitet

Pro­rek­tor 2018–, professor i etnologi 2012–, dekanus 2017–2018, prodekanus 2014–2016, ställföreträdande dekanus 2014–2015, Helsingfors universitet
Assistent i finsk-ugrisk etnologi 1987–2004, Helsingfors universitet
Vikarierande assistent i kulturantropologi 1991, Uleåborgs universitet
Akademiforskare 2004–2007, Helsingfors universitet
Medlem i Helsingfors universitets forskarkollegium, 2008
Finnish Chair 2007, Lakehead University, Kanada
Professor i etnologi 2009–2012, Jyväskylä universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Medlem i flera vetenskapliga kommittéer och organisationer.

Bild: Ari Aalto
Text: Hanna Snellman och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Nya forskningsteman uppstår ofta ur kvarlevor från tidigare forskning. Så är det också i professor Hanna Snellmans fall. I sin doktorsavhandling undersökte hon flottarliv vid Kemi älv som ett slags epok, då arbetsplatser som var förknippade med anskaffning av råvaror för skogsindustrin skapades på områden där det inte fanns tillräckligt…

Läs mer

Som vetenskapsgren uppstod etnologi till följd av ett nationellt projekt. Det var just ordet ”nationell” som hade en nyckelposition i de argument som riktades till beslutsfattarna i ett Finland som nyligen hade blivit självständigt. En professur i etnologi grundades till ära av det självständiga Finland år 1921. Emellertid var professuren…

Läs mer

Trots att en etnolog traditionellt arbetar ensam, har jag själv gärna arbetat i olika tvärvetenskapliga grupper ända sedan början av min forskarkarriär. I min forskning om sverigefinnar har de naturligaste samarbetspartnerna varit historiker. På senare tid har jag känt ett allt starkare intresse för samarbete med språkforskare.

I min artikel…

Läs mer

Hanna Snellman valdes som den humanistiska fakultetens prodekanus för perioden 2014–2017. Under läsåret 2014–2015 vikarierar Snellman dekanus. Som prodekanus ansvarar Snellman för forskning, samhällelig interaktion, internationella ärenden, jämställdhetsfrågor och tvåspråkighetsfrågor. Hon är ordförande för docentutskottet, urvalsnämnden för forskarstuderande, utskottet för kommunikation och samverkan med samhället samt expertgruppen SAB.

Hanna Snellman…

Läs mer

Under mina tjugo första levnadsår bodde jag i ett hus där min fars arbetsplats, kontoret för Kemijoen Uittoyhdistys (’Kemi älvs flottningsförening’), fanns i nedre våningen. Jag sommarjobbade som växeltelefonist på radiotelefonistationen på kontoret från 14 till 20 års ålder. Mina arbetsuppgifter i växeln var att följa bogserbåtarnas gång och rapportera…

Läs mer

Jag har alltid vetat att jag vill studera vid Helsingfors universitet, men jag hade ändå aldrig en forskarkarriär i planerna. Då min företrädare Juhani U. E. Lehtonen, professor i etnologi, bad mig bli vikarierande assistent i slutskedet av mina studier, berättade han att det även ingår doktorandstudier i arbetet…

Läs mer

Det är inte lätt att arbeta som forskare. Om jag nu fick gå tillbaka i tiden och göra ett val mellan en karriär som forskare eller min ursprungliga plan, arbete inom museibranschen, skulle jag inte ha en aning om vad jag ska göra.

Läs mer