Leena-Maija Rossi
Dagens humanist

Leena-Maija Rossi

Leena-Maija Rossi är både genusforskare och forskare i visuell kultur. Därtill arbetar hon som chef för Finlands kulturinstitut i New York. Innan Rossi reste ut i världen var hon länge verksam som lärare vid Helsingfors universitet, och skydde inte den offentliga debatten som feminist. I New York forskar Rossi vid sidan av sitt kulturarbete och drömmer om att återigen åta sig undervisningsuppdrag.

Leena-Maija Rossi

Leena-Maija Rossi
5.7.1962, Valkeakoski

Filosofie doktor (konsthistoria och kvinnoforskning) 1999, Helsingfors universitet
Fulbright scholar 1990–1991, New York University
Filosofie kandidat (konsthistoria) 1987, Helsingfors universitet

Chef, Finlands kulturinstitut i New York 2011–2016
Professor i genusforskning (tidsbunden) 2011, Helsingfors universitet
Universitetslektor i genusforskning (tidsbunden) 2010, Helsingfors universitet
Universitetslektor i kvinnoforskning (tidsbunden) 2003–2009, Helsingfors universitet
Forskardoktor 2000–2003, Finlands Akademi, Helsingfors universitet
Forskardoktor 1999–2000, Finlands Akademi, Konstindustriella högskolan
Projektforskare 1996–1998, Finlands Akademi, Helsingfors universitet
Docent 2000, Helsingfors universitet
Docent 2002, Åbo universitet

Forskningsområden: Kön och sexualitet, visuell kultur från konst till mediekultur, kulturell mångfald och intersektionalitet

Vetenskaplig verksamhet

Pris
Priset En bra lärare – Magister Bonus av Studentkåren vid Helsingfors universitet 2009
Finska Konstföreningens pris för årets konstbok 1995

Jag återvände till Finland våren 1992. Medan jag befann mig på andra sidan Atlanten fick jag höra att ett institut för kvinnoforskning, Kristinainstitutet, hade grundats vid Helsingfors universitet. Senare blev Kristinainstitutet mitt akademiska och politiska hem i flera år. Där höll jag min första tvärvetenskapliga kurs om könsroller och könssystemets strukturer i bildkultur och där deltog jag i professor Kirsi Saarikangas inspirerande seminarier. Under 1990-talets senare hälft slutförde jag min doktorsavhandling som en del av Saarikangas akademiprojekt.

Läs mer

Genusforskning är en vetenskapsgren som kopplar samman teori och empiri. Jag ser mig själv som en forskare som närmar sig frågor om kön till stor del genom genusforskningens uppfattningar. Jag har forskat såväl i mediebilder som i modern konst och i mitt nuvarande arbete som chef för Finlands kulturinstitut i New York arbetar jag med att internationalisera finländska konstnärer, designer, arkitekter och andra specialister i konstbranschen. Finlands kulturinstitut i New York, som i år fyller 25 år, grundades ursprungligen för att tjäna som ett centrum där konstnärer kunde arbeta. Institutets uppgift är fortfarande densamma, men utöver detta har verksamheten utvidgats till utställningar, publikationer, seminarier och andra evenemang, residensverksamhet och yrkesmässig mobilitet.

Läs mer

Jag har upplevt otaliga goda stunder vid Helsingfors universitet – allt som allt har åren 1996–2009 varit de bästa. Då var Kristinainstitutet en inspirerande tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig miljö för såväl forskning som undervisning. Vid denna tid slutförde jag också min doktorsavhandling och min populära bok Heterotehdas. Dessutom hann jag i egenskap av universitetslektor utbilda en hel hop av personer som ifrågasätter heteronormativitet och kan betrakta bilder med kritiska ögon.

Läs mer

Jag drömmer om att återuppta arbetet som forskare och lärare. Min tid i New York har varit underbar, och mitt arbete är inspirerande och min arbetsgemenskap är härlig. Jag har förstås forskat litet grand vid sidan av mitt dagarbete och insett att jag saknar att undervisa och att lära mig genom att undervisa. Nu önskar jag att jag igen skulle få koncentrera mig på forskning och samarbeta med mina inspirerande forskarkollegor med frågor som gör nytta för samhället.

Läs mer