Pertti Hietaranta
Dagens humanist

Pertti Hietaranta

I sina forskningsprojekt vill Pertti Hietaranta, professor i engelska, särskilt utreda varför det överlag uppstår missförstånd, i synnerhet i översatta texter, men alltemellanåt också i texter som produceras utanför en översättningsprocess. Genom att utesluta de yttre faktorer som påverkar en människas agerande, kan man undersöka människans färdigheter i informationsbehandling. Det är utmärkande för oss människor att vi tolkar texter i hög grad utgående från våra egna upplevelser. Tidvis är vi också benägna att lita på vår egen intuition på bekostnad av det analytiska, trots att denna intuition skulle vara godtycklig.

Pertti Hietaranta

Pertti Hietaranta
14.7.1952, Tammerfors

Filosofie magister 1977, filosofie doktor 1984 (engelsk filologi), Tammerfors universitet
Forskarstuderande i lingvistik 1978–1979, Harvard University

Professor i engelska (översättning) 1998–, Helsingfors universitet
Biträdande professor i engelsk filologi (tf) 1980–1981, Tammerfors universitet
Yngre forskare 1981–1986, Finlands Akademi
Biträdande professor i engelska 1987–1998, Helsingfors universitet
Professor i översättningsvetenskap 2008–2010, United Arab Emirates University, Al Ain, Förenade Arabemiraten
Gästprofessor i engelska 2015, Università degli Studi di Torino, Italien

Forskningsteman
Funktionell översättningsvetenskap, kognitiva aspekter i översättning, pragmatik

Publikationen, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

ASLA-Fulbright-stipendium, Harvard University, 1978–1979

Bild: Pertti Hietaranta
Text: Pertti Hietaranta (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

För närvarande är min forskning främst inriktad på analys av de kognitiva aspekterna i översättning. Jag försöker särskilt utreda varför översättare emellanåt producerar översättningar som lämnar mycket övrigt att önska på grund av missförstånd som uppstått under översättningsprocessen. Varför uppfattar vi ibland texter på ett annat sätt än skribenten har avsett? Varför händer det i översättning och med texter i allmänhet att min uppfattning om en text är annorlunda än din?

Läs mer

Jag är inte säker om jag kan lyfta fram endast ett särskilt bra minne från Helsingfors universitet, så i stället återger jag här två positiva upplevelser. Innan jag blev utnämnd till biträdande professor i engelska år 1987 skulle jag i slutskedet av ansökningsprocessen ge prov på min kompetens genom att hålla en föreläsning inför en nämnd. Jag minns inte denna föreläsning bara eller ens i huvudsak därför att den blev godkänd, utan av en helt annan orsak. Ett annat synnerligen trevligt minne sammanhänger med Hanna Niemeläs disputation i början av år 2003.

Läs mer

Översättning är per definition internationell verksamhet, och bland annat av denna orsak har jag arbetat med människor från många olika länder och kulturer. Dessutom har jag också aktivt sökt mig till internationella sammanhang. Jag har till exempel synliggjort mig själv på internationella arenor med hjälp av mina publikationer och konferensföredrag och på eget initiativ varit verksam som lärare och forskare utanför Finland.

Läs mer