Jan Lindström
Dagens humanist

Jan Lindström

Jan Lindström är en nordist som inriktar sig på svenska och finlandssvenska. Han har huvudsakligen forskat i interaktionell lingvistik, alltså hur språk fungerar i social interaktion. Lindström hade under sin studietid inga visioner om en universitetskarriär. Då kurser som krävde egen forskning kändes mest givande, hittade han sig ändå snart på en akademisk bana. I dag är Lindström professor i nordiska språk.

Jan Lindström

Jan Krister Lindström
12.4.1964, Helsingfors

Filosofie magister 1990 (nordiska språk), filosofie licentiat 1993 och filosofie doktor 1999, Helsingfors universitet

Assistent 2002–2004, tf. professor 2005, 2007–2008, professor i nordiska språk 2008-, Helsingfors universitet
Prodekanus för humanistiska fakulteten 2010–2013, Helsingfors universitet
Prefekt för institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur 2006–2009, Helsingfors universitet
Forskardoktor i projektet Samtalsspråkets grammatik – Grammar in Conversation 2000–2005, Helsingfors universitet (Riksbankens Jubileumsfond)

Medlem i Språkvetenskapliga nämnden 1998-, Svenska litteratursällskapet i Finland

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman:
Interaktionell lingvistik, språkkontakter och finlandssvenska, konstruktionsgrammatik, språkpolicy

Priser och utmärkelser
Oskar Öflunds stiftelses stora pris 2012
Svenska litteratursällskapets i Finland pris för vetenskaplig monografi 2009
Svenska litteratursällskapets i Finland pris för doktorsavhandling 2000

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Jan Lindström (Tomas Sjöblom, red.)

Jag är professor i nordiska språk, som ämnesbeteckningen traditionellt heter. Egentligen är professorer på området vanligen inriktade på sitt nationella nordiska språk så att professorn i Danmark huvudsakligen är sysselsatt med danska, i Sverige med svenska, i Norge med norska – och så i Finland med svenska som är det ena av nationalspråken.

Läs mer

Vid ingången till 2000-talet myntades termen interaktionell lingvistik i en rad studier som kombinerade analys av språkliga och sociala strukturer i samtalsspråk. Med termen åsyftas den typ av funktionellt orienterad och samtalsanalytiskt förankrad språkforskning som på 1980-talet började vinna mer och mer terräng bland lingvister och som ofta då gick under den allmänna beteckningen pragmatik.

Läs mer