Tillbaka

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofie kandidat 1974 (nordisk filologi), magister 1974, licentiat 1983 (nordiska språk), doktor 1989, Helsingfors universitet
Edsvuren translatorsexamen (finska–svenska) 1976
Ämneslärarutbildning 1974–1975, Helsingfors universitet

Professor i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
tf. professor i svensk översättning 2009–2011, universitetslektor i svenska (inriktning översättningsforskning) 2004–2009, Helsingfors universitet

Docent i nordiska språk 2005–, Uleåborgs universitet
Prefekt för Institutionen för översättningsvetenskap 2000–2003, tf. professor i svensk översättning och tolkning 2000–2004, Helsingfors universitet
Stipendieforskare 1994–1996
Lektor 1991–2004, tf. biträdande professor i svensk översättning och tolkning 1991–1994, Helsingfors universitet
Assistent i nordiska språk 1983–1988 och 1988–1991, Helsingfors universitet
Timlärare, tf. lektor, tf. assistent, tf. biträdande professor i nordiska språk 1975–1983, 1990, Helsingfors universitet

Medlem av vetenskaplig nämnd, International Semiotics Institute 2014–
Medlem av vetenskaplig nämnd och redaktionsnämnd, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Forskningsansvarig i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
TraST-forskargemenskapen vid Helsingfors universitet, forskare, medlem av styrgruppen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, forskare 2012–
IASS/AIS International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 i Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet 2000–
Nordic Association for Semiotic Studies, styrelsemedlem 1999–2012
Det nationella nätverksuniversitetet i semiotik, medlem av styrgruppen, lärare, forskare 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, medlem av styrgruppen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, finansierad av Kouvola stad, projektledare, forskare 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), forskare 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, forskare (ESR-projekt) 1999–2000

Vice ordförande för Semiotiska sällskapet i Finland 1997–
Språkexpert i svenska vid olika ministerier 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY 1993–1996 och Republikens presidents kansli 1994–1999

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Språk-, litteratur- och översättningsforskning, socio- och kultursemiotik

Pris och utmärkelser
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Forskningsgemenskapens tjänstemedalj i guld 2014
Festskrift 60-årsdagen till ära 5.9.2009
”Oscar-priset” i semiotik 2006
Semiotiska sällskapet i Finlands hedersmedlem 2006
Helsingfors universitets Årets prefekt-pris 2001

Bild: Ari Aalto
Text: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, red.)

Tänk! Skriv! Argumentera! och hodegetik

Humanism, bildning och forskning som livshållning är de ideal Pirjo Kukkonen bygger sin universitetsundervisning på. Kukkonen har varit intresserad av att utveckla universitetsundervisningen och forskarutbildningen sedan 1980-talets början med utgångspunkt bland annat i Johan Vilhelm Snellmans idé om ”studentens eget tänkande”, dvs. en forsknings- och problembaserad undervisning det som Snellman skriver om redan i boken Om det Akademiska Studium (1840, på finska).

Kukkonen har i sin utbildning i nordisk filologi, sedermera nordiska språk, bakom sig både en ämneslärarutbildning i svenska och en inriktning på översättning. Tidiga studier i vuxenpedagogik gjorde också att det svenskspråkiga läroämnet pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet blev ett viktigt startskott för hennes engagemang i universitets- och högskolepedagogik och -didaktik.

I början av 1980-talet satt Kukkonen med en liten men entusiastisk grupp kolleger och studenter och diskuterade universitetsutbildningen i riktning mot en problembaserad undervisning. Tanken var att forskning och undervisning ska stöda varandra, att studenten ska lära sig självständigt vetande. Så småningom skapades också en systematisk universitets- och högskolepedagogik vid Helsingfors universitet.

Foto: Mika Federley.

År 1992 gav Kukkonen tillsammans med sina studenter ut en handbok i vetenskaplig argumentation, Tänk! Skriv! Argumentera. En bok om hodegetik eller vägledning i de akademiska studierna. Inspirationen för boken var Snellmans tankar i Om det Akademiska Studium och hans begrepp ”hodegetik”, jfr meta hodos ’längs en väg’, dvs. om vägledning i de akademiska studierna. Boken finansierades av nämnden för utvecklandet av universitetsstudierna vid Helsingfors universitet och har använts som handbok i vetenskapligt skrivande och tänkande. Frågor som har att göra med utbildningens kvalitet har alltid varit centrala för Kukkonen vilket framgår av boken Laatua! Opiskelijan ja opettajan näkökulma: Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksen lukuvuosien 2001–2002 ja 2002–2003 opetuksen, opiskelun ja koulutuksen itsearviointi (2003). Pirjo Kukkonen (red.).

Att utveckla de humanistiska studierna är en högaktuell fråga i vår tid så som Martha C. Nussbaum skriver om universitetsutbildning och studier, t.ex. i Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education ([1997] 2003) och i Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010), i finsk övers. av Timo Soukola: Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä (2011).

Den akademiska undervisningen och handledningen hör till de viktigaste områdena inom universitetet. Kukkonens pro gradu- och forskarseminarier i svensk översättning har byggt på idén om forskande lärande, om att söka och finna, om nyfikenhet, systematisk och kumulativ kunskap, dvs. problembaserat sökande efter kunskap som kumulerar i ny och innovativ kunskap. Med lång erfarenhet av undervisning och som handledare för ett stort antal såväl avhandlingar pro gradu som doktorsavhandlingar har den akademiska utbildningen – med den ständiga dialogen mellan undervisning och forskning – för Kukkonen varit det mest kreativa arbete med kunskapen som livsform man kan önska sig.

Pirjo Kukkonens och hennes studenters bok ”Tänk! Skriv! Argumentera!”. Foto: Pirjo Kukkonen.

 

Tillbaka