Leo Mechelin
Dagens humanist

Leo Mechelin

Leo Mechelin är i synnerhet känd som en rättfram försvarare av Finlands autonomi. Han var aktivt verksam som lantdagsman i två olika stånd och fortsatte därefter sin verksamhet i enkammarlantdagen. För sin första universitetsexamen studerade Mechelin estetik och litteratur. Senare gav han sig i kast med juridik och arbetade också som professor inom detta område. Mechelin var intresserad av ekonomiska frågor och strävade efter att förbättra förutsättningarna för Finlands ekonomi bland annat genom att utveckla skatteuppbörden och vintersjöfarten.

Leo Mechelin

Leopold Henrik Stanislaus Mechelin
24.11.1839, Fredrikshamn – 26.1.1914, Helsingfors

Filosofie kandidat och filosofie magister (estetik, litteratur) 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet
Juris utriusque kandidat 1864, licentiat och doktor 1873, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i kameral- och politilagfarenhet samt statsrätt 1874–1882
Tf professor i handelsrätt och nationalekonomi 1877–1882, Kejserliga Alexanders-universitetet
Adjoint hos chefen för finansexpeditionen 1882–1888
Chef för handels- och industriexpeditionen 1888–1890
Vice ordförande för senatens ekonomidepartement 1905–1908

Lantdagsman för Svenska Folkpartiet (Nylands läns valkrets) 1910–1913
Ordförande för grundlagsutskottet 1910, 1913
Ledamot 1875–1878, 1891–1899, ordförande 1875, 1876, 1878, 1892–1899, Helsingfors stadsfullmäktige

Styrelseledamot 1867–1872, 1893–1896, suppleant i förvaltningsrådet 1874–1878, ordförande 1898–1903, Föreningsbanken i Finland
Styrelseledamot 1871–1882, 1913–1914, ordförande 1898–1903, Nokia Ab
Ordförande för Konstflitföreningen i Finland 1882–1883
Ordförande för Ekonomiska samfundet 1894
Ordförande för Finska hushållningssällskapet 1896–1899
Ordförande för Finska konstföreningen 1896–1903

Bild: Helsingfors stadsmuseum, Riis Charles & co. CC BY-ND 4.0
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Leo Mechelins familjebakgrund var synnerligen anspråkslös. År 1865 ingick Mechelin äktenskap med Johan Henrik Lindroos dotter Alexandra. Detta tryggade både Mechelins egna och hans familjs ekonomiska självständighet i den grad att han inte skulle ha behövt utföra något egentligt lönearbete. Johan Henrik Lindroos hade före sin död ett par år tidigare varit den rikaste borgaren i Helsingfors. Genom sitt äktenskap fick Mechelin ta del av Lindroos förmögenhet och även inflytande i företag som Lindroos hade ägt.

Läs mer