Tillbaka

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofie kandidat 1974 (nordisk filologi), magister 1974, licentiat 1983 (nordiska språk), doktor 1989, Helsingfors universitet
Edsvuren translatorsexamen (finska–svenska) 1976
Ämneslärarutbildning 1974–1975, Helsingfors universitet

Professor i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
tf. professor i svensk översättning 2009–2011, universitetslektor i svenska (inriktning översättningsforskning) 2004–2009, Helsingfors universitet

Docent i nordiska språk 2005–, Uleåborgs universitet
Prefekt för Institutionen för översättningsvetenskap 2000–2003, tf. professor i svensk översättning och tolkning 2000–2004, Helsingfors universitet
Stipendieforskare 1994–1996
Lektor 1991–2004, tf. biträdande professor i svensk översättning och tolkning 1991–1994, Helsingfors universitet
Assistent i nordiska språk 1983–1988 och 1988–1991, Helsingfors universitet
Timlärare, tf. lektor, tf. assistent, tf. biträdande professor i nordiska språk 1975–1983, 1990, Helsingfors universitet

Medlem av vetenskaplig nämnd, International Semiotics Institute 2014–
Medlem av vetenskaplig nämnd och redaktionsnämnd, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Forskningsansvarig i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
TraST-forskargemenskapen vid Helsingfors universitet, forskare, medlem av styrgruppen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, forskare 2012–
IASS/AIS International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 i Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet 2000–
Nordic Association for Semiotic Studies, styrelsemedlem 1999–2012
Det nationella nätverksuniversitetet i semiotik, medlem av styrgruppen, lärare, forskare 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, medlem av styrgruppen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, finansierad av Kouvola stad, projektledare, forskare 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), forskare 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, forskare (ESR-projekt) 1999–2000

Vice ordförande för Semiotiska sällskapet i Finland 1997–
Språkexpert i svenska vid olika ministerier 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY 1993–1996 och Republikens presidents kansli 1994–1999

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Språk-, litteratur- och översättningsforskning, socio- och kultursemiotik

Pris och utmärkelser
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Forskningsgemenskapens tjänstemedalj i guld 2014
Festskrift 60-årsdagen till ära 5.9.2009
”Oscar-priset” i semiotik 2006
Semiotiska sällskapet i Finlands hedersmedlem 2006
Helsingfors universitets Årets prefekt-pris 2001

Bild: Ari Aalto
Text: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, red.)

Språkets makt och frihet

Pirjo Kukkonen, som studerat bland annat semantik och semiotik vid Lunds universitet i slutet av 1970-talet, var bland de första inom finländsk modern semantisk forskning i början av 1980-talet som började tillämpa nya semantiska metoder inom nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Semantiken hörde först inte alls in i en språkbeskrivning, men språkvetenskapens historia har sedan visat annat efter att pragmatiken, pragmasemantiken och semiotiken blivit en väsentlig del av språk- och kommunikationsforskningen. Semantiken var inte längre ”språkvetenskapens fattiga släkting” utan etablerades som en självklar del av språkbeskrivningen. Sedan var det semiotikens tur att från den strukturella semiotiken ta ett stort steg in i analyser av postmoderna texter och det outsagda, det implicita och dolda i texter (t.ex. tystnadens olika betydelser).

Pirjo Kukkonen
Foto: Mika Federley.

Betydelse hör till den nivå av språket som kräver en interdisciplinär och mångvetenskaplig utgångspunkt – därför utgår Kukkonen i sin forskning från att studera språk som form, innehåll och funktion i komplexa teckensystem i en helhet som inom semiotiken går under namnet semiosfär. Betydelse är en dynamisk process som aktualiseras (semiosis = act of signification) i den helhet (semiosfär) som är lika nödvändig för hur betydelse föds – dvs. hur vi använder, skapar och producerar tecken av olika slag – som biosfären är för människan.

Kukkonen forskar i hur ord, termer och begrepp som vetenskap och kunskap, tystnad, kärlek och fred får sina betydelser, eller hur populärkulturens företeelser som tango, fado och flamenco bygger upp sina texter, eller hur det är att forska i sångtexter, eller i Volter Kilpis modernistiska text i översättning till svenska.

Pirjo Kukkonens ”I språkets vida rum” behandlar Volter Kilpis ”Alastalon salissa” i svensk översättning av Thomas Warburton.

Kukkonen hör till sångöversättningens pionjärer. I monografin Tango Nostalgia (1996, 2. uppl. 2003) analyserade hon tangosångtexter från år 1800 framåt, såväl i original som i översättningar till flera spark. Senare har hon bland annat forskat i svenska tolkningar av den lyriska samlingen Kanteletar, vilket resulterade i verket Det sjungande jaget (2009).

Den hermeneutiska tolkande forskningen bygger på att förstå, översätta och tolka språk, texter och kulturer, en lång tradition som har sina rötter inom filologin – filo och logos, ’den som älskar ord och språk’. Redan den tidiga filologin byggde på en noggrann tolkning och förståelse av ord och texter, textkritik, textfunktioner och stilistik i relation till sin omgivning. Därför använder Kukkonen epitetet filolog med stolthet såväl inom språk- och översättningsforskningen som inom semiotiken.

Pirjo Kukkonens bok ”Det sjungande jaget” handlar om svenska tolkningar av ”Kanteletar”.

 

Tillbaka