Peter Stadius
Dagens humanist

Peter Stadius

Peter Stadius är historiker, kulturforskare och professor i Nordenstudier. Han har främst forskat i beskrivningar och uppfattningar om Norden utanför dess gränser. Tidsmässigt har Stadius forskning rört sig mellan tidigmodern tid och nutid, och teoretiskt har han kombinerat nyare idéhistoria med litteraturvetenskap och kulturgeografi. Som forskningsledare för Center för Nordenstudier arbetar han för att skapa en plattform kring forskning om Nordenrelaterade teman och väcka nya frågor om och sätt att förstå Norden i en global kontext.

Peter Stadius

16.1.1970, Åbo

Filosofie magister 1997, doktor 2005 (historia), Helsingfors universitet

Tf. Professor i Nordenstudier 2013–2015, professor 2015-, Helsingfors universitet
Forskningsledare för Center för Nordenstudier (CENS) 2013-, Helsingfors universitet

Tf. universitetslektor i Nordenstudier 2006–2013, Helsingfors universitet
Projektsekreterare för Zacharias Topelius Skrifter 2005–2006, Svenska litteratursällskapet i Finland
T.f. assistent i nordisk historia 2000–2001, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Bilden av Norden, nationella och regionala stereotypier, nordiskt samarbete, minoritetskulturer, nord och syd i Europa, minneskultur

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Foto: Linda Tammisto / Helsingfors universitet
Text: Peter Stadius (Tomas Sjöblom, red.)

Peter Stadius grundade år 2014 forskarnätverket Mapping North and South in Europe (NASE) och inom ramen för nätverket har en konferens och tre workshops ordnats. Nätverket undersöker hur nord och syd i ett långtidsperspektiv har utgjort en tankefigur i Europas mentalkartografiska föreställningsvärld.

I nätverket ingår historiker, litteraturvetare och…

Läs mer