Takaisin

Ulla Tiililä

Ulla Marika Elisabeth Tiililä
7.7.1963, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1993 ja filosofian tohtori 2007 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston dosentti 2014

Erityisasiantuntija ja tutkija 2005-, Kotimaisten kielten keskus
Lisäksi määräaikaisena tuntityöntekijänä, tutkimusapulaisena, (erikois)tutkijana ja kouluttajana 1989–2005, Kotimaisten kielten keskus

Selkokeskuksen neuvottelukunnan jäsen
Virittäjän toimitusneuvoston jäsen
Langnetin ohjaajapoolin jäsen
VM:n Avoin hallinto -hankkeen valmisteluryhmässä 2013−2014
OKM:n virkakielityöryhmässä 2013
STM:n vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen ryhmässä 2013

Tutkimusteemoissa yhdistyy genretutkimus ja virkakielen tutkimus
Vetäjänä seuraavissa Kotuksen hankkeissa: Tekstualisoituva julkishallinto; Perustelut päätöksissä sekä Ideaalikieli ja kirjoittamisen käytännöt.

Palkinnot ja erityissaavutukset
Afinlandia-palkinto parhaasta soveltavan kielitieteen alueen väitöskirjatyöstä vuosilta 2004–2007
August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto 2008
Kotikielen Seuran E. A. Saarimaan rahaston lautakun­nan stipendi kielenhuol­toa käsittelevistä artikke­leista 1994

Tekstit: Ulla Tiililä (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Kirjoitetun kielen kirjo näkyväksi

Tutkijana koen olevan pikemminkin kielenkäytön kuin kielen tutkija. Olen erikoistunut tekstintutkimukseen ja kirjoitettuihin viranomaisteksteihin, joita olen katsonut muun muassa dialogin näkökulmasta. En ole koskaan sisäistänyt vuorovaikutuksen tutkimusta vain suullisen vuorovaikutuksen alueeksi.

Dialogisuudesta on pieni hyppäys intertekstuaalisuuteen, joka on monien tutkimusteni juonteena. Intertekstuaalisuus taas kytkeytyy muun muassa referoinnin ja retoriikan tutkimukseen ja vallankäytön pohtimiseen: mitä yhdestä tekstistä otetaan toiseen ja mitä lainatulla aineksella tehdään? Tutkimukseni edustivatkin alkuun ns. kriittistä diskurssianalyysiä, jossa taustalla on konstruktivistinen kielikäsitys.

Aloitin vuonna 2006 tutkimushankkeen Tekstualisoituva julkishallinto, joka on edennyt pitkälti opiskelijavoimin. Sen myötä konstruktivistinen kielikäsitys on alkanut saada yhä vahvemmin raameja genretutkimuksesta. Hankkeen opiskelijat − Kati Karvinen ja Jenni Viinikka etunenässä – ovat tarkastelleet asiakas- ja potilaskertomuksia puhtaasti niiden omista lähtökohdista irtautuen kriittisen perinteen kahlitsevista valtatulkinnoista.

Tämä on tuottanut uusia näkökulmia sekä kielen keinoista että kirjoitetun kielen kirjosta – ehkä uuden paradigman alkuakin. Toisin kuin puhuttua kieltä, on kirjoitettua kieltä usein pidetty homogeenisena. Sen variaation muotoja on käsitelty puutteina tai vaikkapa juuri vallankäytön ilmentyminä, ei kielen tai tekstilajin ominaisuuksina.

Sekä tekstilajintutkimus että virkakielen tutkimus johtavat monialaisuuteen: tekstintutkimus monimetodisuuteen ja virkakielen tutkimus monitieteisyyteen. Toiminkin lähes yhtä paljon sosiaalitieteen kuin lingvistiikan piirissä ja ohjaan opinnäytteitä myös esimerkiksi oikeustieteen puolelta.

Genreseminaarissa 2012 Ulla Tiililän ympärillä Genreanalyysi-kirjan toimittajakollegat Eero Voutilainen ja Petri Lauerma. Kotuksen kuva-arkisto.

 

Takaisin