Tillbaka

Sakari Siltala

Lauri Touko Sakari Siltala
28.10.1984 Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 2008, filosofie magister 2010, filosofie doktor 2013 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet

Förlagsaktiebolaget Siltala 2008– (arbetar som förlagsredaktör och säljer utgivningsrättigheter utomlands)

Historiker sedan 2010, har skrivit historiker för skogsindustrikoncernen Metsä Group (2010–2013), Helsingfors Handelslag Elanto (2013–2015) och tidskriften Suomen Kuvalehti (2014–2016)

Forskningsteman
Ekonomi och kapitalism; kooperativ verksamhet, skogsindustri, karteller och konkurrenslagar, handel, pressen

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Sakari Siltala
Text: Sakari Siltala och Tero Juutilainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Johan Franzon

Nya synpunkter med hjälp av internationalism

Jag deltog ganska sporadiskt i studielivet, troligen därför att jag var helsingforsare och redan hade en kamratkrets på orten. Kanske delvis av denna orsak deltog jag heller inte i verksamhet i organisationer. Medan jag skrev min doktorsavhandling och efter att ha slutfört den har jag dock deltagit i forskningsgruppen Capitalism, State & Societys verksamhet. Gruppen består av flera forskare och det viktigaste forskningsobjektet är växelverkan mellan samhället och kapitalism.

Medan jag skrev min doktorsavhandling blev jag lyckligtvis övertalad av mina handledare att delta i internationella konferenser. I och med konferenserna var jag tvungen att tänka på mina arbeten ur synvinklar där ingenting togs för givet. Vem är Kekkonen, vad är vinterkriget? Ingen kände säkert till de finländska företagen som jag forskade i, på sin höjd kanske Nokia. Detta skolade mig som forskare.

Man får trots allt inte glömma att universitetets och historikernas uppgift är att presentera sina resultat på ett lättförståeligt sätt till den finländska publiken. Om ingen får höra om en forskares resultat, har resultaten heller ingen betydelse.

Mitt arbete med att sälja översättningsrättigheter är i grunden internationellt. Arbetet grundar sig på personliga kontakter, som framför allt skapas på bokmässor bland annat i Frankfurt och London. I grund och botten baserar sig allt på böcker som klarar av att tränga sig in på den internationella marknaden. Till en början måste böckerna ha kunnat bevisa sin framgång i Finland genom kritik, pris och försäljningssiffror. Först då kan boken erbjudas till utländska förläggare.

På bokmässan i Paris 2015.

 

Tillbaka