Tillbaka

Pirjo Hiidenmaa

Pirjo Anneli Hiidenmaa
6.2.1959, Anttola

Filosofie magister 1986 och filosofie doktor 1995 (finska språket), Helsingfors universitet

Professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, Helsingfors universitet 1.1.2015–

Tidigare många forsknings-, undervisnings- och expertuppdrag bl.a. på Forskningscentralen för de inhemska språken, Finlands Akademi och Helsingfors universitet. Varit chef för Helsingfors universitets Öppna universitet och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia. Ordförande för Finlands facklitterära författare rf 2003–2011 och Europeiska författarkongressen (EWC) sedan 2009.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsområden: Facklitteratur, vetenskapsförmedling, fackböckernas plats i informationsflödet, text- och diskursforskning, analys av textuell och kontextuell betydelse

Priser och utmärkelser:
Finska Litteratursällskapets pris för doktorsavhandling 1995

Bild: Linda Lappalainen
Text: Pirjo Hiidenmaa och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Facklitteraturen fick en professor

Pirjo Hiidenmaa började 1.1.2015 som professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande vid vår fakultets finska, finskugriska och nordiska institution.

Den nya professuren är den första av sitt slag i Finland. Hittills har litteraturprofessurerna i Finland varit förknippade med undervisning och forskning i skönlitteratur. Vikten av en egen professur i facklitteratur framhålls av det faktum att 80 procent av finsk litteratur nuförtiden är facklitteratur.

Facklitteratur, vetenskaplig kommunikation, akademisk fortbildning samt forskningens och forskarnas roll i samhället har varit ett bärande tema även i Hiidenmaas tidigare arbetsuppgifter. För Pirjo Hiidenmaa är faktauppbyggnad centralt såväl i forsknings-, undervisnings- och universitetsförvaltningens kontext: hur uppstår fakta, hur motiveras det med språk och texter och hur diskuteras tolkningarna?

Professor Pirjo Hiidenmaa undersöker facklitteraturens ställning i den föränderliga informationsvärlden: dess genrer, skribenter och lite grann också läsare. Kommunikationen kan vara långsam eller snabb, långvarig eller kortvarig, enkelriktad eller mångriktad, social eller osocial. Litteraturen är långsam, långvarig, enkelriktad och osocial, men den korsar sig vid många ställen med snabba, kortvariga och mångriktade meddelanden samt med meddelanden i sociala medier. Hiidenmaa undersöker faktaböckers ställning i informationsförmedlingen, där det ingår rikligt med olika aktörer, verktyg och verksamhetsprinciper.

Hiidenmaa har börjat sin karriär som text- och diskursforskare. Hennes specialområde har varit kontextuell analys och betydelseanalys av texter. Därifrån har perspektiven utvidgats till undersökning av olika verktyg, kommunikationsuppgifter och publiker.

Professor Pirjo Hiidenmaas undervisningssätt uppmuntrar till öppen diskussion. Bild: Mika Federley​
Professor Pirjo Hiidenmaas undervisningssätt uppmuntrar till öppen diskussion. Bild: Mika Federley​

Professor Hiidenmaa vill delvis sammansmälta undervisning och forskning. På sin första kurs om facklitteratur kommer hon tillsammans med studenter att ordna utställningen Universitetet skriver på Kajsabiblioteket under år 2015. På Hiidenmaas kurs utreds i vilken utsträckning människorna vid universitetet skriver fack- och undervisningslitteratur: för vilken publik, på vilka språk, om vilka ämnen och i vilka publikationsformer. Särskilt intressant är att se förändringar i hurdana skribenter de är: skriver de självständiga verk, enskilda artiklar i samlingsverk eller artiklar och böcker i samarbete med någon annan?

Intressant är också hur e-böcker och tryckta böcker söker sin plats i bokbranschens förändringar. Utöver att publikationerna analyseras, övas också sätt att presentera fakta. Därtill kommer en åskådlig utställning med videofilmer, infografik och texter att sammanställas.

 

Professuren i facklitteratur har kunnat inrättas med hjälp av donationer som vårt universitet har fått av Centret för främjande av facklitteratur, Finlands facklitterära författare rf, Tieteen tiedotus rf och Lauri Jäntti-stiftelsen.

Donationsmedlen är givetvis en fin sak därför att de möjliggör professuren. En ännu större fördel är att det genom donatorsamfundet uppstår ett stort nätverk av intresserade samarbets- och samtalspartner samt också ett nätverk av kritiker och supportrar.

Tillbaka