Tillbaka

Martin Wegelius

Martin Wegelius
10.11.1846, Helsingfors – 22.3.1906, Helsingfors

Filosofie magister (estetik) 1869, Kejserliga Alexanders-universitetet
Musikstudier i Helsingfors, Wien 1870–1871, Leipzig 1871–1873 och München 1877–1878
Resor till Tyskland 1876, 1882, 1886, Frankrike och Belgien 1889–1890 samt Italien 1901

Sånglärare i flera skolor i Helsingfors 1868–1869, 1880–1902
Chef för Akademiska sångföreningen 1869–1870, 1873–1876
Repetitör på Svenska Teatern 1873–1877
Kapellmästare på Finska operan 1878–1879
Grundare av, teorilärare vid och ledare för Helsingfors musikinstitut (numera Sibelius-Akademin) 1882–1906
Statens konstnärspension 1902

Föreläsningar om allmän musiklära och musikhistoria på 1870-talet

Hedersbetygelser
Minnesmärke, Ramsholmen (Ekenäs)

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet (1956) och Stiftelsen Martin Wegelius minne (1931) har namngetts efter honom.

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Banbrytaren inom musikpedagogiken

Martin Wegelius studier i musik var vittomfattande redan under hans skolår. Till en början studerade han musik privat i hemlandet, men efter slutförda universitetsstudier gjorde han också en långvarig studieresa till tyskspråkiga länder. Tillsammans med den finländska musikvärldens förgrundsgestalter började Wegelius vid ingången av 1880-talet göra upp planer för ett musikinstitut i Helsingfors. Projektet genomfördes med hjälp av privat finansiering och det framskred med fart. Redan under våren 1882 valdes Wegelius att bli den första rektorn för institutet, och undervisningen vid institutet inleddes under samma höst.

Wegelius spelade en oerhört stor roll i Helsingfors musikinstituts tidigaste utvecklingsskeden. Som rektor var Wegelius ansvarig för många slags uppgifter – han utarbetade bland annat institutets läroplaner och sammanställde kursfordringarna. Wegelius hade också ett stort inflytande på rekryteringen av lärare. Han lyckades locka många begåvade och berömda musiker till läraruppdrag vid musikinstitutet.

Rektor för Helsingfors musikinstitut, Martin Wegelius. Bild: Museiverket

Till skillnad från den samtide Robert Kajanus, som kring samma tidpunkt hade grundat Helsingfors orkesterförening, ansåg Wegelius att varje musiker ska förstå musik även på ett teoretiskt plan. Undervisningen vid Helsingfors musikinstitut innefattade därför i stor utsträckning även musikhistoria och musikteori. Wegelius, som har karakteriserats som en stark och till och med patriarkalisk ledare, var utöver sina uppdrag som rektor också verksam som lärare.

Det fanns inte tillräckligt med läroböcker som skulle ha lämpat sig för Wegelius behov, i synnerhet inte på svenska. Han bestämde sig för att råda bot på situationen. Wegelius skrev bland annat en lärobok om musikens historia, Hufvuddragen af den västerländska musikens historia (1891–1893), som numera dock är föråldrad. Däremot har hans lärobok i generalbas och harmonilära, Kurs i homofon sats (harmonilära) 1. Generalbas (1897), varit i bruk i reviderade upplagor fram till nutid.

Wegelius träffade och handledde gärna sina studenter även under somrarna, vilket återspeglar väl hur viktig musikundervisningen var för honom. När musikinstitutet inte hade någon egentlig undervisning, träffade Wegelius sina studenter på sin sommarvilla i Pojo. Wegelius var rektor för Helsingfors musikinstitut i över tjugo år, ända fram till sin död. Han hade utan tvivel en stor inverkan på att fostra en ny finländsk generation av kompositörer.

Redan under sina första verksamhetsår lyckades Helsingfors musikinstitut locka många unga talanger att börja studera där. Bland annat Erkki Melartin och Armas Järnefelt studerade vid institutet under Wegelius ledning. År 1939 fick musikinstitutet namnet Sibelius-Akademin efter Wegelius framstående elev med samma namn.

Martin Wegelius var i en nyckelposition då Helsingfors musikinstitut grundades. Institutet ändrade senare sitt namn till Sibelius-Akademin efter Wegelius elev Jean Sibelius. Bild: Sibelius-Akademin

 

Källor:

Tillbaka