Tillbaka

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Åland

Filosofie magister 2006, kvinnoforskning, Helsingfors universitet
Politices kandidat 2008, statsvetenskap, Åbo Akademi

Verkställande direktör, grundare och ägare 2008–, Ekvalita Ab
Kursansvarig 2007–2014, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Jämställdhetsansvarig 2010–2011, Folkhälsan
Utvecklare av jämställdhetsarbete vid skolor 2009–2010, Folkhälsan
Projektchef 2007–2009, Folkhälsan
Konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i egen firma) 2006–2008

Kompetensområden och priser
Att utveckla metoder som främjar jämställdhet och mångfald
Att konkretisera jämställdhetsarbete som en del av vardagligt arbete
Att utveckla organisationers ledning, strategier och processer
Svenska Kulturfondens pris på 10 000 € för arbete med barn och unga.

Bild:Johan Karrento
Text: Malin Gustavsson och Kaija Hartikainen (toim.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Från studieliv till alumnverksamhet

Malin Gustavsson kom från Åbo Akademi till Helsingfors universitet år 2004. Hon hade deltagit aktivt i studielivet vid Åbo Akademi, men nu tänkt koncentrera sig på sina magisterstudier. Snart var hon ändå med i studentverksamheten också i Helsingfors. Hon blev bland annat vice ordförande för sin ämnesförening och började ordna den fortfarande verksamma Teesalonki, där det förs diskussioner om olika teman. Därtill var hon med och ordnade kvinnoforskningens nationella sommarläger och deltog också i olika evenemang som ordnades av Kristina-institutet.

Malin Gustavssons verksamhet vid universitetet slutade inte i och med att hon lämnade in sin pro gradu-avhandling. I stället blev hon verksam som gästföreläsare och som deltagare i paneldebatter om studier, arbetsliv och karriär och delade på så sätt sina idéer och sitt kunnande med studenterna. Snart ordnade hon sin egen kurs tillsammans med en studiekamrat. Därefter fick hon erfarenhet av att ordna kurser bland annat vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia.

Som alumn planerade och ordnade Gustavsson i flera år Kristina-institutets frukoststunder för alumner i kvinnoforskning samt för andra personer som intresserar sig för jämställdhets-, queer-, och feminismteman. Hon deltog också i humanistiska fakultetens arbetsgrupp Konstruktiv vänskap, vars syfte var att utveckla den arbetslivsorienterande undervisningen vid universitetet så att den bättre ska motsvara arbetslivets förväntningar.

Som en företagare med erfarenhet av B2B-arbete ansåg Malin Gustavsson att hennes uppgift är att omarbeta den traditionella bilden av en humanist mot en bild som i högre grad fokuserar på själva experten. Expertis inom och förståelse av språk, kultur och vår egen och andras historia blir i en global värld allt viktigare för att kunna se och inkludera exempelvis mångfacetterade kompetenser på våra arbetsplatser.

Som expert på jämställdhet och likabehandlingsfrågor är det viktigt med nätverk för att förstå i vilken riktning både lagstiftning, organisationer och företagsvärlden förändras. Gustavsson deltar även kontinuerligt i olika forskningsseminarier, dels för att inte stagnera i sitt sätt att arbeta, dels för att det ger möjlighet att bidra med erfarenheter från fältet, där praktiken också många gånger utmanar teorin. I dag är det alltså ombytta roller, då universitetet representerar något hon gör på sidan om – men nu ser hon vikten av alla dessa kringverksamheter och det mervärde de ger som ett led i den professionella utvecklingen.

Foto: Malin Gustavsson.

 

Tillbaka