Tillbaka

Kimmo Svinhufvud

18.4.1971, Villmanstrand

Filosofie magister 2004 och filosofie doktor 2013 (finska språket), Helsingfors universitet

Universitetslärare i modersmål (finska), Helsingfors universitets Språkcentrum 2010–

Assistent 2005–2010 och lektor 2004–2005, läroämnet finska språket vid Helsingfors universitet

Medlem i Helsingfors universitets Lärarakademi 2013–

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris
Årets forskare 2014, Forskarförbundet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Talet, kroppen och skrivandet i samspel

För Kimmo Svinhufvud är forskning en viktig motvikt till undervisningsarbetet. Inför sin doktorsavhandling undersökte Svinhufvud hur de interaktionssituationer som sammanhänger med pro gradu-skrivandet, såsom handledning och seminariearbete, är uppbyggda och hur arbetsformerna kunde utvecklas pedagogiskt.

– Jag har ansökt om finansiering för att utföra en post doc-forskning. Vid sidan av mitt nuvarande undervisningsarbete är det ibland svårt att finna tid för att forska. Jag hoppas att jag även i fortsättningen kan integrera min forskning i undervisningen.

Svinhufvuds nya forskningstema sammanhänger liksom tidigare teman med det stöd som studenter får i sina studier. Svinhufvud vill denna gång forska i den interaktion som förekommer mellan studenter och studiepsykologer på individuell mottagning.

– På studiepsykologens mottagning behandlas delvis samma frågor som vid handledning av pro-gradu-studenter, men perspektiven och metoderna är ibland olika. Genom att undersöka diskussionerna som förs hos studiepsykologerna är det möjligt att få en bild av den allmänna akademiska praktiken för handledning. Å andra sidan kan man också fundera huruvida det vore möjligt att överföra något från studiepsykologens arbete till den egentliga handledningen.

Enligt Svinhufvud är studiepsykologens mottagning särskilt intressant också ur ett perspektiv som berör skrivande, eftersom skrivandet spelar vitt skilda roller i en sådan handledningssituation. Deltagarna skriver anteckningar om diskussionerna, gör olika hemuppgifter och hänvisar i sitt tal till många olika texter och dokument. Svinhufvud vill undersöka hur talet, kroppens aktivitet och de redskap som används i skrivandet är kopplade till varandra i interaktionen.

– Forskningen lockar mig, även om jag inte får finansiering. Då blir det att försöka finna tid till forskning där i gränsområdet mellan arbete och fritid.

Kimmo Svinhufvuds finskspråkiga doktorsavhandling ”Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena: Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta” finns tillgänglig på E-thesis.

Bild: Veikko Somerpuro.​
Bild: Veikko Somerpuro.​

 

Tillbaka