Tillbaka

Jarmo Korhonen

Jarmo Antero Korhonen
26.5.1946

Filosofie kandidat 1971 (nordisk filologi), filosofie licentiat 1976 (germansk filologi) och filosofie doktor 1978 (germansk filologi), Uleåborgs universitet

Professor i germansk filologi 1993–2014, Helsingfors universitet

Professor i germansk filologi 1988–1993, Åbo universitet
Professor i germansk filologi 1979–1988, Uleåborgs universitet
Tjänsteförrättande professor i tysk filologi 1981–1983, Universität Tübingen

Forskningsteman:
Fraseologi, lexikografi, syntax, kontrastiv språkvetenskap, språkhistoria

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris och erkännanden:

Riddare av I klass av Finlands Vita Ros' orden
Deutscher Akademischer Austauschdienstin (Bonn), flerfaldig stipendiat
Alexander von Humboldt-stiftelsen (Bonn), flerfaldig stipendiat
Förtjänstkorset av Förbundsrepubliken Tyskland 2015

 

Text: Jarmo Korhonen och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)

Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon

Fraseologi, lexikografi, syntax

År 1985 startade jag ett kontrastivt tysk-finskt fraseologiprojekt vid Uleåborgs universitet. Projektet finansierades bland annat av Finlands Akademi 1986–1991. Till en början koncentrerade sig projektet på idiom, men utvidgades och kom att behandla också ordlekar och andra fasta uttryck. De centrala forskningsobjekten inom ramen för projektet har varit de fraseologiska enheternas (frasemens) struktur, användning och historiska utveckling, men också översättandet av frasem från tyska till finska och omvänt samt framställningen av frasem i ordböcker.

Ett flertal omfattande korpusar upprättades för projektets behov. Korpusarna inbegriper texter både från det skrivna och det talade språket. Inom ramen för projektet har det kommit till många lärdomsprov på olika nivåer samt artiklar, monografier och samlingsverk. Den finsk-tyska idiomordboken Alles im Griff. Homma hanskassa från 2001 är en biprodukt som jag utarbetat i samband med projektet. Som bäst håller jag på att skriva en introduktion till fraseologi ämnad för en större användarkrets. Verket är avsett att färdigställas år 2016.

Vid mitten av 1990-talet startade jag planeringsarbetet av en ny tysk-finsk storordbok. Som stöd för projektet grundades det ett tysk-finskt lexikografiprojekt med finansiering från Finlands Akademi och Deutscher Akademischer Austauschdienst. Själva ordboksarbetet fick finansiellt stöd från flera finska stiftelser och utbildningsministeriet. Utarbetandet av ordboksartiklar inleddes 1997 och ordboken publicerades 2008 under namnet Saksa–suomi-suursanakirja. Großwörterbuch Deutsch-Finnisch (huvudred. Jarmo Korhonen).

År 2012 grundade jag tillsammans med professor Albrecht Greule (Regensburgs universitet) det internationella projektet ”Historisches syntaktisches Verbwörterbuch des Deutschen”. Det är ett delprojekt för forskargemenskapen CoCoLaC vid Helsingfors universitet. Inom projektet arbetar forskare från Tyskland, Österrike, Schweiz och Finland. Projektet går ut på att beskriva en utvald samling tyska verb med fokus på den syntaktiska utveckling de genomgått från 700-talet fram till modern tyska. Som resultat av arbetet föds det först enskilda historiska verbartiklar som senare publiceras i form av en ny slags specialordbok.

 

Tillbaka