Ilkka Niiniluoto
Dagens humanist

Ilkka Niiniluoto

Ilkka Niiniluoto har hunnit vara verksam vid Helsingfors universitet redan under ett halvt sekel. Matematikstudenten blev en gång så inspirerad av teoretisk filosofi att han blev professor i ämnet bara 31 år gammal. Niiniluoto är känd som en skarp vetenskapsfilosof som har försvarat både vetenskaplig världsåskådning och bildningsuniversitet i upplysningens anda.

Ilkka Niiniluoto

Ilkka Maunu Olavi Niiniluoto
12.3.1946, Helsingfors

Kandidat i naturvetenskaperna 1967 och filosofie kandidat 1968 (tillämpad matematik), filosofie licentiat 1971 och filosofie doktor 1974 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet

Professor i teoretisk filosofi 1977–2014, Helsingfors universitet
Kansler för Helsingfors universitet 2008–2013
Rektor för Helsingfors universitet 2003–2008
Biträdande professor i matematik 1973–1977, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Vetenskapsfilosofi, filosofisk logik, kunskapsteori, kulturfilosofi, filosofins historia

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Is Science progressive? 1984, Truthlikeness 1987 och Critical Scientific Realism 1999 kan räknas till hans huvudverk. Utöver några hundra artiklar och redigerade verk har han bland annat publicerat över tio finskspråkiga läroböcker och essäsamlingar, däribland Tiede, filosofia ja maailmankatsomus 1984 (Vetenskap, filosofi och världsåskådning), Maailma, minä ja kulttuuri 1990 (Världen, jag och kulturen), Järki, arvot ja välineet 1994 (Förnuft, värderingar och verktyg) och Totuuden rakastaminen 2003 (Att älska sanningen).

Priser och hedersutmärkelser
Helsingfors universitets informationspris 1986
Chydenius-priset 1990
Prometheus-priset 2004
Hedersdoktor vid Konstindustriella högskolan 2007

Text: Ilkka Niiniluoto (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon