Eino Jutikkala
Dagens humanist

Eino Jutikkala

Vi kommer ihåg Eino Jutikkala för hans forskning som kommit att få något av kultstatus liksom också för hans arbete inom flera vetenskapliga samfund. Han tycktes vara med överallt. Jutikkala var känd för raska tag i sitt arbete och han arbetade som redaktionssekreterare vid större projekt för att sätta fart på skrivarbetet. Under sin långa levnadstid påverkade Jutikkala många nutida historieforskare och även historieforskningens infallsvinklar genom att framhäva historiska strömningar som härrör ur social- och kulturhistorien.

Eino Jutikkala

Eino Kaarlo Ilmari Jutikkala (1931 Rinne)
24.10.1907, Sääksmäki – 22.12.2006, Helsingfors

Filosofie kandidat 1928, filosofie licentiat, magister och doktor 1932, Helsingfors universitet

Professor i Finlands historia 1954–1974, Helsingfors universitet
Prodekan 1960–1966 och dekan 1966–1969, historisk-språkvetenskapliga avdelningen, Helsingfors universitet
Ordförande för Paikallishistoriallinen toimisto 1949–1954 (idag Beställningshistorikcentralen r.y.)
Byråchef för Statens informationsverk 1941–1944

Ordförande för Historiallinen yhdistys 1934–1946 (historiska föreningen)
Ordförande i finska avdelningen för Comitè International des Sciences Historiques 1954–1968
Styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland 1960–1971
Adjungerad medlem i Suomalainen Tiedeakatemia 1938, medlem 1946, chef 1968–1970 och hedersmedlem 1996

Hedersutmärkelser
Hederstiteln akademiker 1972
Hedersmedlem i Suomen Kulttuurirahasto 1973 (finska kulturfonden)
Hedersdoktor vid statsvetenskapliga fakulteten 1956, Helsingfors universitet
Hedersdoktor 1966, Handelshögskolan i Helsingfors
Hedersdoktor 1966, Stockholms universitet
Hedersdoktor 1985, Tammerfors universitet
Jubelhedersdoktor 2006, Helsingfors universitet

Bild: Antti Taskiainen 1955. SKS, Kirjallisuusarkisto
Text: Tero Juutilainen
Översättare: Nina Hänninen

Språkgranskare: Jonas Franzon