Tillbaka

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan
8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Åbo

Filosofie magister 1760, Kungliga Akademien i Åbo

Docent i latinsk vältalighet 1762, bibliotekets amanuens 1764, bibliotekarie 1772–1777, biträdande professor i vältalighet och (romersk) poesi 1776 och professor 1777–1804, rektor 1786–1787 och 1798–1799, Kungliga Akademien i Åbo

Hedersutmärkelser
Sveriges Nordstjärneordens riddare 1799 och kansliråd 1802.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Aurorasällskapet och Finlands första dagstidning

Henrik Gabriel Porthan var med och grundade Aurorasällskapet år 1770. Sällskapet publicerade Finlands första dagstidning från januari 1771, Tidningar utgifne af et sälskap i Åbo (senare Åbo Tidningar). Många dåtidens bemärkta personer skrev i tidningen, till exempel  J. H. Kellgren Svenska Akademiens första chef, A. N. Edelcrantz den optiska telegrafens uppfinnare och  J. Tengström Finlands första ärkebiskop.

Tidningen kom ut två gånger i veckan. Den redigerades i upplysningens anda och publicerade didaktiska berättelser och anekdoter. Tidningen har varit en viktig källa för historieforskningen eftersom Porthan tryckte en stor mängd dokument i tidningen av vilka originalen förstördes i Åbo brand år 1827. Åbo Tidningar utkom till år 1861. En annan tidning i Åbo, Åbo Underrättelser, blev då populär bland läsarna. Åbo Underrättelser utkommer än i dag och är landets äldsta fortfarande utkommande tidning.

Det hemliga sällskapet Utile Dulci i Stockholm fungerade som förebild för grundläggarna av Aurorasällskapet. Utile Dulci skapade även en grund för Svenska Akademien vars medlem Kellgren också var. Till Aurorasällskapets aktörer tillhörde förutom Porthan  Pehr Juslén den yngre blivande justitieråd i Högsta domstolen, Magnus Jacob Alopaeus som senare blev biskåp i Borgå och Carl Fredrik Fredenheim grundaren av det svenska museiväsendet, som var bland de första att företa arkeologiska utgrävningar på Forum Pamanum. Vid sidan av svenskheten tillhörde intresset av det finska språket och Finlands fornhistoria Aurorasällskapets program och avvek i detta avseende från övriga samfund av samma typ.

Bild: WikimediaCommons.​
Bild: WikimediaCommons.​

Källor:

  • K. Tarkiainen, Porthan, Henrik Gabriel. Nationalbiografins nätpublikation (på finska). Hämtat den 10 februari 2015.
  • Suomalaisia tieteen huipulla – 100 tieteen ja teknologian saavutusta, toim. T. Markkanen, A. Tiitta, P. Havaste, Gaudeamus 2014.
  • Suomen ensimmäinen sanomalehti, Sanomalehti opetuksessa, Sanomalehtien liitto. Hämtat den 11 februari 2015.
  • Nordisk familjebok, Ural–Vertex, red. Th. Westrin, Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1921.
Tillbaka