Tillbaka

Emil Nestor Setälä

Emil Nestor Setälä
27.2.1864, Kumo – 8.2.1935, Helsingfors

Filosofie kandidat 1885, filosofie magister 1886, filosofie licentiat 1887 och filosofie doktor 1890, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i finska språket och finsk litteratur 1893–1929, Kejserliga Alexanders-universitetet (Helsingfors universitet 1919)

Lärare i finska vid Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors 1884–1887
Medlem i redaktionen för tidskriften Valvoja 1886–, chefredaktör för Valvoja 1897–1905
Assistent för dagstidningen Uusi Suometar 1891–1899
Chefredaktör för periodiska publikationen Finnisch-ugrische Forschungen 1901–1935
Ordinarie assistent för Helsingin Sanomat 1905–1917
Ordförande för Kalevalasällskapet 1919–1935

Senator 1917–1918
Undervisningsminister 1925
Utrikesminister 1925–1926
Finlands ambassadör i Köpenhamn och Budapest 1927–1930
Kansler vid Åbo universitet 1926–1935
Statsråd 1934

Bild: Museiverket
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Undervisningsminister och reformator i riksdagen

Emil Nestor Setälä var inte enbart språkvetenskapligt kompetent, utan som flitig skribent och politiker var han också en aktiv opinionsbildare. Som organisatör sägs Setälä dessutom ha varit initiativrik och effektiv. Efter Finlands självständighet skapade han riktlinjerna för kulturpolitiken och kulturförvaltningen i landet och deltog också i lagstiftningsarbete. Ärelystne Setälä tillhörde den grupp av universitetsmän som inte enbart nöjde sig med vetenskaplig och akademisk framgång.

E.N. Setälä kunde också inverka på politiska och samhälleliga frågor i redaktionen för tidningen Valvoja, i synnerhet under åren 1897–1905 då han var chefredaktör. År 1905 valde lärarna vid Nyslotts stift honom till prästeståndets riksdagsledamot. I riksdagen var han med i kommittén som upprättade förslaget till en ny riksdagsordning och vallag. I enkammarriksdagen var han både medlem i och ordförande för ett viktigt grundlagsutskott. Därtill var han med och gav utlåtanden om rikets lagstiftning. Det sägs att formuleringarna i Finlands självständighetsförklarning till stora delar kommit ur E.N. Setäläs penna.

Setälä var också den första undervisningsministern i det självständiga Finland. Han var med om att genomdriva reformen av den allmänna läroplikten och verkade också för reformen av religionsfrihet. Som utrikesminister och Finlands ambassadör utomlands inträdde Setälä i den grupp av universitetsmän vars internationella vetenskaps- och kulturkontakter utnyttjades för att utveckla den finländska diplomatin. Setälä var också verksam som Finlands ambassadör i Köpenhamn och Budapest. Dessutom hann han arbeta som kansler vid Åbo universitet under åren 1926–1935.

Bild: Wikimedia Commons.​
Bild: Wikimedia Commons.​

Källor:

Tillbaka