Tillbaka

Daniel Juslenius

Daniel Juslenius
10.6.1676, Mietois – 17.7.1752, Brunnsbro, Sverige

Filosofie (primus)magister 1703, Kungliga Akademien i Åbo
Prästvigd 1720, Västerås
Teologie doktor 1732, Uppsala universitet

Rektor 1729, Kungliga Akademien i Åbo
Tredje professor 1727–1728 och andra professor 1728–1734 i teologi, Kungliga Akademien i Åbo
Professor i de heliga språken (hebreiska och grekiska) 1712–1727, Kungliga Akademien i Åbo
Lektor i vältalighet (latin) och poesi 1715–1722 och rektor 1719, Västerås gymnasium
Assistent för filosofiska fakulteten 1705–1712, Kungliga Akademien i Åbo
Konsistoriets vice sekreterare 1702, Kungliga Akademien i Åbo

Biskop 1744–1752, Skara stift
Biskop 1734–1744, Borgå stift
Kyrkoherde 1725, Åbo finska församling

Prästerskapets representant i riksdagen 1731, 1734, 1742–1743, 1751–1752

Hedersbetygelser
Minnesmärke 1952, Mietois
Institutionsbyggnaden ”Juslenia” vid Åbo universitets humanistiska fakultet

Bild: Svenskt biografiskt lexikon
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Delaktig i byggandet av finnarnas förflutna

Daniel Juslenius var den första stora och kända fennofilen. Inspirerad av sin mentor Johannes Gezelius den yngre skrev och talade han för finskheten och det finska språket redan under sin studietid i början av 1700-talet.

Juslenius debuterade som förespråkare av finskhet redan i och med sin övningsavhandling Aboa vetus et nova (Åbo förr och nu) år 1700. Det är till stor del just det här verket som har bidragit till Juslenius ryktbarhet som den första stora fennofilen. Förebilder till hans verk var Michael Wexionius (Gyldenstolpes) historisk-geografiska beskrivning av Finland från år 1650 och i synnerhet Olof Rudbeck den äldres verk Atlantica.

I sitt verk prisade Juslenius Finland och finnar i andan av Atlantica och en mer omfattande tradition av götisk historieskrivning. Enligt Juslenius härstammade finnarna från det bibliska Magog. Han strävade efter att bygga upp ett lika stort och ståtligt förflutet för finnarna som Rudbeck hade gjort för svenskarna.

I sin övningsavhandling argumenterade Juslenius för finnarnas släktskap till Gamla Testamentets folk även med hjälp av andra bibliska förklaringar. Dessutom sökte han och till och med hittade en forntida bakgrund för den finländska bildningen. Juslenius framförde att finnar i själva verket hade hittat på bokstäverna.

I sin pro gradu-avhandling Vindiciae Fennorum (Finnarnas försvar) från år 1703 fortsatte Juslenius att tala för finskhet. Han stödde sig på Aristoteles och Herodotos och hävdade bland annat att Finlands karga jordmån och kalla klimat i själva verket hade varit till nytta för finnarna, i motsats till det som vanligen hävdades på andra håll. Enligt Juslenius hade finnarna tack vare sina levnadsförhållanden blivit tappra och härdat sig så att de inte led av många av de sjukdomar som retade andra, sydligare folk.

På sin professorsinstallation år 1712 återkom Juslenius till bibliska teman. Han försökte bevisa att finskan hade likheter med hebreiskan och grekiskan, och han hittade i själva verket ungefär 500 finska ord som han ansåg att hade sitt ursprung i hebreiska.

Efter att ha flytt Stora ofreden till Sverige höll Juslenius år 1713 ett installationstal, De miseriis Fennorum (Finlands olycka), vid Västerås gymnasium. I sitt tal ondgjorde Juslenius sig över svenskarnas tvivelaktiga förfarande mot sina grannfolk och anklagade således svenskarna för de svårigheter som Finland upplevt.

Senare var Juslenius aktivt verksam för finskhet och finnar bland annat som biskop i Borgå stift och genom att publicera den första finska ordboken, Suomalaisen Sana-Lugun Coetus (1745). Ordboken omfattar ungefär 16 000 finska ord, som dels härstammade från tidigare verk skrivna på finska, dels var samlade i Juslenius egen omgivning.

Den första ordboken över finska språket, Daniel Juslenius ”Suomalaisen Sana-Lugun Coetus” från år 1745.​
Den första ordboken över finska språket, Daniel Juslenius ”Suomalaisen Sana-Lugun Coetus” från år 1745.​

 

Källor

Tillbaka