Tillbaka

Carl Gustaf Estlander

Carl Gustaf Estlander
31.1.1834, Lappfjärd – 28.2.1910, Helsingfors

Filosofie kandidat 1856 (estetik och nyare litteratur), magister (primus) 1857, licentiat 1859, doktor 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet

Dekanus för Historisk-filologiska sektionen 1884–1898, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i estetik och nyare litteratur 1860, professor 1868–1898, Kejserliga Alexanders-universitetet

Grundare, chefredaktör 1876–1886, Finsk tidskrift
Redaktionsmedlem 1862–1863, Helsingfors Dagblad

Representant för ridderskapet och adeln under lantdagen 1899
Representant för prästeståndet under lantdagen 1882
Stadsfullmäktigemedlem i Helsingfors 1875–1879 och 1883–1885
Inspektör för Nylands Nation 1870–1884
Sekreterare för Finska Konstföreningen 1869–1878 och ordförande 1878–1896
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1869, ordförande 1876–1877
Grundande medlem i Svenska litteratursällskapet 1885, ordförande 1885–1897, hedersorförande 1898

Erkännanden
Jubeldoktor 1910
Adlades 1898
Statsråd 1898
Jubelmagister 1897
Kansliråd 1891

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Estlanders författarskap

Axplock ur C.G. Estlanders författarskap:

 • Nya bidrag till belysande af Finlands medeltid (1852)
 • Richard Lejonhjärta i historien och poesin (väitöskirja, 1858)
 • Folksägnerna om Robin Hood (1859)
 • De bildande konsternas historia ifrån slutet af förra århundradet intill våra dagar (1867)
 • Bidrag till den provencaliska litteraturens historia (1868)
 • Finska konstens och industrins utveckling hittills och hädanefter (1871)
 • Vid konstflitens härdar i Tyskland, Österrike, Schweiz och Belgien (1875)
 • Om teckningskonsten och metoderna att lära den (1875)
 • J. L. Runebergs estetiska åsigter (1888)
 • J. L. Runebergs förhållande till Thorild. Akademisk inbjudningsskrift (1889)
 • Hippolyte Flandrin, hans lefnad och verk (1890)
 • Naturalismen enligt Zola. Akademisk inbjudningsskrift (1891)
 • Adolf Ivar Arvidsson som vitter författare. Akademisk inbjudningsskrift (1893)
 • C. G. Estlander et. al. (toim.) Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild av finska skriftställare och konstnärer (1893)
 • I fosterländska ämnen. Tal och föredrag (1898)
 • Bernardin de Saint-Pierre och hans Mémoire om Finland. Akademisk inbjudningsskrift (1898)
 • Vitterhetens utveckling hos de nyare folken i medeltiden. Förra perioden (1900)
 • Runebergs skaldskap. Kritiska studier föregångna af redogörelse för Normalupplagans redaktion samt en kronologisk förteckning (1902)
 • Moderna konsten, föredrag af C. G. E. (1903)
 • Från flydda tider. Uppsatser, skildringar och tal (1905)

Postuma publikationer:

 • Skrifter av C. G. Estlander. Åren 1864–1881 (1915)
 • Skrifter av C. G. Estlander. Åren 1882–1893 (1919)
 • Skrifter av C. G. Estlander. Åren 1893–1910 (1921)
Tillbaka