Tillbaka

Axel Olof Freudenthal

Axel Olof Freudenthal
12.12.1836, Sjundeå – 2.6.1911 Helsingfors

Filosofie kandidat 1859, magister 1860, doktor 1865, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i Uppsala 1861–1862 och i Köpenhamn 1862–1863

Professor i svenska språket och litteraturen 1878–1904, Kejserliga Alexanders-universitetet

Tf. professor i svenska språket och litteraturen 1876–1904, Kejserliga Alexanders-universitetet
Svensklärare 1868–1878, Helsingfors svenska lyceum
Docent i fornnordiska språket och antikviteterna 1866, Kejserliga Alexanders-universitetet

Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten fr.o.m. 1876; ordförande 1888–1889
Grundande medlem  i Svenska litteratursällskapet i Finland, 1885
Grundande medlem i Svenska Folkskolans Vänner, 1882
Grundande medlem i Svenska Landmålsföreningen, 1874
Kurator för Nyländska afdelningen 1868–1880 och inspektor 1884–1886

Erkännanden
Minnessten upprest av Nyländska afdelningenin på Freudenthals grav, 1913
Filosofie jubelmagister 1910, Uppsala Universitet
Hedersmedlem i Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1909
Riddare av III kl. av Sankt Annas orden, 1904
Hedersmedlem i Svenska Landmålsföreningen, 1900
Riddare av III kl. av Sankt Stanislaus orden, 1897
Hedersmedlem vid Nyländska afdelningen 1880, Kejserliga Alexanders-universitetet
Filosofie hedersdoktor 1877, Uppsala Universitet

Bild: Nylands Nations konstsamling
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Freudenthals författarskap

Axplock ur Axel Olof Freudenthals författarskap:

 • Einar Skålaglams Vellekla öfversatt och förklarad, Helsingfors 1865 (doktorsavhandling).
 • ”Per Brahe”, Pennibibliothek för swenska allmogen i Finland, utgifwet af nyländingar (Pennibibliotek) 1, Helsingfors 1866.
 • ”Finska Kriget 1808–9”, Pennibibliotek 6 , Helsingfors 1866.
 • ”Om svenska ortnamn i Nyland”, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk (BNF) 8, 1866.
 • ”Nordboarnes skepp och sjöfärder i forna dagar”, Pennibibliotek 9, Helsingfors 1867.
 • ”Om svenska ortnamn i Egentliga Finland : med en sidoblick på dem, som förekomma i Satakunda och Österbotten”, BNF 11, 1867.
 • Om svensk språkkunskap : Särdeles med afseende på Finland”, Aftryck ur Album utg. af Nyländingar IV, Helsingfors 1868.
 • ”Om svenska allmogemålet i Nyland”, BNF 15 1870
 • ”Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland”, BNF 24, 1875.
 • Über den Närpesdialect : Bidrag till Ordbok Öfver Närpesmålet, 1878.
 • ”Amerikas första upptäkt : af A. O. F.”, Pennibibliotek 33, Helsingfors 1879.
 • Svensk rättskrifningslära på grundvalen af nordiska rättstafningsmötets öfvergångsförslag och med särskildt afseende å Finland, 1881.
 • Om svenskarnes inflyttningar till Finland : af Axel Freudenthal, Helsingfors 1882.
 • Skrock och vidskepliga bruk hos svenska allmogen i Vasabygden : ett litet bidrag till svensk etnografin : af A.O.F., Helsingfors 1883.
 • ”Ur Finlands historie”, Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner (SFV) 4, Helsingfors 1884.
 • ”Om runorna, Nordens älsta skriftecken : efter Köbke, Lijlegren, Geijer m. fl. af A. O. F.”, SFV 7, Helsingfors 1884.
 • ”Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna”, SFV 7, Helsingfors 1886.
 • Svenska rättskrifningsöfningar : till skolornas tjänst, Helsingfors 1887.
 • ”Vöråmålet : ljud- och formlära, ordlista med register : språkprof, Skrifter utgivna af Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 12, Helsingfors 1889.
 • ”Östgötalagen med förklaringar : utgifven af A. O. Freudenthal”, SLS 29, Helsingfors 1895.
 • ”Skiljaktigheter mellan finländska svenskan och rikssvenskan”, Förhandlingar och uppsatser 15, 1902.
 • Eddastudier : föredrag, Särtyck ur Öfversigt af Finska Vetenskaps-societetens förhandlingar XXXI.

 

Tillbaka