Tillbaka

Andrew Chesterman

Andrew Peter Clement Chesterman
London, 6.10.1946

Doctor of Philosophy 1988 (Linguistics), University of Reading
Master of Letters 1973 (Applied Linguistics), University of Edinburgh
Bachelor of Arts 1968 (Modern Languages), University of Cambridge

Professor i flerspråkig kommunikation 2002-2010, Helsingfors universitet

Biträdande professor i översättningsteori 1996–2000, Helsingfors universitet
Lektor i engelska 1973–1996, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Tillämpad språkvetenskap, kontrastiv analys, översättningsteori, forskningsmetodologi, memer inom översättningsteori (eng. Memes in Translation Theory)

Nyaste publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

CETRA Professor 1999, Catholic University of Leuven (CETRA = Centre for Translation Studies)
Executive Board member, European Society for Translation Studies (EST) 1998–2004.
Scientific Advisory Board member, Center of Translation Studies, University of Vienna 2007–2010

Priser och hedersutmärkelser
Finlands Vita Ros' orden, Riddare av I klassen 2008
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 2005–
Bästa internationella lärare 2005, Studentkåren vid Helsingfors universitet
Honorary Doctorate 2001, Copenhagen Business School
Årets lärare 2000, enheten för fortbildning vid Helsingfors universitet i Vanda

Text: Andrew Chesterman (Tomas Sjöblom, red.)
Översättare: Nina Hänninen

Foto: Andrew Chesterman

Inflytelse ur vetenskapsfilosofin

Vetenskapsfilosofin har haft en stor inverkan på mig, speciellt verk av Karl Popper. Hade jag bara känt till denna filosofiska riktning bättre redan i början av mina egna studier!

Jag är intresserad av sättet människor argumenterar, hurdana påståenden de framför och hur de motiverar sina påståenden. För tillfället förbereder jag en artikel om riskerna med dålig argumentering kring termer och begrepp i översättningsforskningen. Till exempel sådant som abstrakta distinktiva skillnader som inte förefaller ha några empiriska följder, eller tolkningar som inte kan härledas till några praktiska eller teoretiska slutsatser och som inte leder till intressanta forskningsfrågor.

Vyn från Walter Benjamins monument från Portbou i Spanien. Benjamins essä om översättning är en av de mest refererade inom vetenskapsgrenen. Foto: Andrew Chesterman.​
Vyn från Walter Benjamins monument från Portbou i Spanien. Benjamins essä om översättning är en av de mest refererade inom vetenskapsgrenen. Foto: Andrew Chesterman.​

 

För vilka ändamål kan en vid syn på översättning, med alla fria tolkningar medräknade, vara bättre än en snäv tolkning. Tolkningar kan förvisso vara givande men vad händer då de förevisas som fakta?

 

 

Efter att ha doktorerat i språkvetenskap övergick jag till översättningsvetenskapen, och jag har publicerat studier om bland annat utbildningen av översättare, kvalitet, strategier och etik vid översättning, och metodologin inom översättningsforskningen. Största delen av min senare forskning har behandlat begreppsanalys, till exempel hur översättningsforskare har använt begrepp som ”teori”, ”hypotes” och ”förklaring”.

Under den senaste tiden har jag också varit mycket intresserad av så kallade memer i översättningar. Memer som metaforer reflekterar bra översättning som kulturrevolution. Översättningarna sprider memer, men medan de sprids förändras de på intressanta sätt.

Tillbaka