Takaisin

Pirkko Nuolijärvi

Pirkko Sinikka Nuolijärvi
19.7.1949, Artjärvi

Filosofian kandidaatti 1972, filosofian lisensiaatti 1985 ja filosofian tohtori 1986 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori 1998-
Suomen kielen ja viestinnän apulaisprofessori 1989−1998, Helsingin kauppakorkeakoulu
Vs. suomen kielen professori 1993−1994, Helsingin yliopisto
Vs. suomen kielen apulaisprofessori 1987−1988, Helsingin yliopisto
Suomen kielen dosentti 1987−, Helsingin yliopisto
Vs. yliopistonlehtori 1986−1987, Uppsalan yliopisto, fennougristiikan laitos
Projektitutkija 1982−1985, Muuttajien kieli -hanke, Suomen Akatemia
Tutkija 1976−1981, 1986, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Vanhempi arkistoassistentti 1973−1976, Sanakirjasäätiö
Tutkimusapulainen 1971−1972, Käänteissanakirja, Suomen Akatemia

Palkinnot ja huomionosoitukset
Vaasan yliopiston humanistisen tiedekunnan kunniatohtori 2006
Svenska Folkskolans Vänner, Brobyggarpriset 2012
Suomen Kulttuurirahaston palkinto 2000
August Ahlqvistin, Kai Donnerin, Artturi Kanniston ja Yrjö Wichmannin rahaston väitöskirjapalkinto 1987
E. A. Saarimaan rahaston palkinto 1977
Viron opetus- ja tiedeministeriön ansiomerkki 2009
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 2005
Svenska Finlands folkting -ansiomerkki 2003

Kuva: Otso Kaijaluoto
Tekstit: Pirkko Nuolijärvi (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Tieteelliset asiantuntijatehtävät

Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten ohjaajana

 • Jorma Julkunen: Insinöörityötekstien makro- ja mikrotason tekstilingvistinen analyysi. Licentiatavhandling. Helsingfors universitet, 1998.
 • Milla Kajanne: Kansalaiset kysyjinä. Yleisön kysyminen osana vuorovaikutusta television EU-keskusteluissa [Partizipating Citizens. Audience questioning as a form of interaction in Finnish television discussions concerning the European Union]. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, 2001.
 • Esa Lehtinen: Raamatun puhuttelussa. Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa [Making the Bible Speak: Text, Experience and Interaction in the Seventh-day Adventist Bible Study]. Doktorsavhandling. Tammerfors universitet, 2002.
 • Maarit Berg: Syytöksiä ja epäilyjä. Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa [Accusations and suspicions. On interaction between journalists and politicians in televised conversation]. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, 2003.
 • Hanna Lappalainen: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua [Variation and its functions. The analysis of linguistic v ariation and interaction among members of a social network]. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, 2003.
 • Henna Makkonen-Craig: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin [Journalist Presence in Finnish Newspaper Texts: Perspectives to Dialogical Passive Sentences]. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, 2005.
 • Johanna Vaattovaara: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena [Our way of talking. The Tornio valley as a perveptual space and dialect area]. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, 2009.
 • Ohjaajana valtakunnallisessa kielitieteellisessä Langnet-tutkijakoulussa (aiemmassa vaiheessa ohjelmassa Kielioppi ja vuorovaikutus, vuosina 2003‒2007 ohjelmassa Kielen rakenteet ja käyttö).

Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajana ja opponenttina

 • Klaus Laalo: Imperfektimuotojen ti ‒ si -vaihtelu suomen kielessä [The ti ‒ si alternation in the imperfect forms in Finnish]. Esitarkastuslausunto. Helsingin yliopisto, 1988.
 • Jarmo Lainio: Spoken Finnish in urban Sweden. Vastaväittäjän lausunto. Uppsalan yiopisto, 1989.
 • Helena Kangasharju: Neuvottelukeskustelun piirteitä ja vuorovaikutusstrategioita. Lisensiaatintutkielma. Helsingin yliopisto, 1992.
 • Mai Loog: Sanat tyttöjen ja poikien puheessa. Tutkimus Tallinnan koululaisten puhekielestä ja slangista. Vastaväittäjän lausunto. Tampereen yliopisto, 1992.
 • Maria Green-Vänttinen: Jå och mm ‒ uppbackningar i radiosamtal. Lis. thesis. Helsingin yliopisto, 1993.
 • Liisa Tainio: Kannanoton tulkinta keskustelussa. Lis. thesis. Helsingin yliopisto, 1994.
 • Oili Karihalme: Muotoilun teoriasanaston termistyminen [Specialization of Design Theory Words]. Vastaväittäjän lausunto. Vaasan yliopisto, 1996.
 • Päivi Juvonen: Grammaticalizing the Definite Article. A study of definite adnominal determinites in a genre of spoken Finnish. Vastaväittäjän lausunto. Tukholman yliopisto, 2000.
 • Mats Nylund: Iscensatt interaktion. Strukturer och strategier i politiska mediesamtal [Inacted Interaction: Structures and Strategies in Political Broadcast Discourse]. Vastaväittäjän lausunto. Helsingin yliopisto, 2000.
 • Taru Salminen: Morfologiasta moniäänisyyteen. Suomen kielen kvasirakenteen merkitys, käyttö ja kehitys [From Morphology to Polyphony. Meaning, Function and Evolution of the Quasi-Construction in Finnish]. Vastaväittäjän lausunto. Helsingin yliopisto, 2000.
 • Karita Mård: Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket. Fallstudier på daghemsnivå [Immersion children communicate in their second  language. Case studies on kindergarten level]. Esitarkastuslausunto. Vaasan yliopisto, 2002.
 • Riina Hyytiä: Ennen kuin kamera käy. Ideasta kuvauksiin. Tekijät kertovat. Vastaväittäjän lausunto. Taideteollinen korkeakoulu, 2004.
 • Hanna Rajalahti: Eläytymisestä omiin tarinoihin. Televisiosarja katsojien keskustelussa. Esitarkastuslausunto. Helsingin yliopisto, 2006.
 • Paula Ehrnebo: Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar [Does Swedish Vägverket become Tielaitos or Tievirasto in Finnish?]. Vastaväittäjän lausunto. Tukholman yliopisto, 2007.
 • Tõnu Tender: Mitmekeelsus Eestis Euroopa Liidu mitmekeelsuse ideaali taustal. Vastaväittäjän lausunto. Tarton yliopisto, 2010.
 • Marjo Savijärvi: Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen. Keskustelunanalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa [From shared interaction to shared language. A conversation analytic study of second language learning in an immersion kindergarten]. Esitarkastuslausunto. Helsingin yliopisto, 2011.
 • Tiit Hennoste: Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses [Some relationships between grammatical practices and social actions in spoken Estonian interaction]. Vastaväittäjän lausunto. Tarton yliopisto, 2013.
 • Kaarina Mononen: Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueeella [Use of Finnish among Ingrian-Finns in St Peterburg and its surroundings]. Vastaväittäjän lausunto. Helsingin yliopisto, 2013.
 • Elina Nevasaari: Bakom orden ‒ språkbadselevers kontextuella begreppsstrukturering [Behind the words ‒ contextual cocept structures of language immersion students]. Esitarkastuslausunto ja vastaväittäjän lausunto. Vaasan yliopisto, 2015.

Yliopistovirkojen täyttöprosessissa ym. asiantuntijana

 • Suomen kielen ja viestinnän lehtoraatti 1989, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Soveltavan kielitieteen yliassistentuuri 1990, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Suomen kielen professuuri 1993, Tromssan yliopisto
 • Suomen kielen dosentuuri (Maija Grönholm) 1994, Turun kauppakorkeakoulu
 • Suomen kielen dosentuuri (Jarmo Lainio) 1994, Tukholman yliopisto
 • Soveltavan kielitieteen yliassistentuuri 1996, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Suomen kielen lehtoraatti 1997, Svenska handelshögskola
 • Suomen kielen dosentuuri (Marja-Leena Sorjonen) 1998, Helsingin yliopisto
 • Suomen kielen dosentuuri (Minna-Riitta Luukka) 1998, Jyväskylän yliopisto
 • Suomen kielen professuuri 1999, Jyväskylän yliopisto
 • Määräaikainen suomen kielen professuuri 2000, Jyväskylän yliopisto
 • Suomen kielen lehtoraatti 2001, Kööpenhaminan yliopisto
 • Määräaikainen suomen kielen professuuri 2001, Helsingin yliopisto
 • Suomen kielen professuuri 2001, Åbo Akademi
 • Suomen kielen dosentuuri (Kari Nahkola) 2001, Turun yliopisto
 • Suomen kielen dosentuuri (Oili Karihalme) 2001, Turun yliopisto
 • Suomen kielen ja viestinnän lehtoraatti        2002, Helsingin kauppakorkeakoulu
 • Soveltavan kielitieteen professuuri 2002, Jyväskylän yliopisto
 • Pohjoismaisten kielten professuuri 2002, Helsingin yliopisto
 • Mediakulttuurin professuuri 2002, Tampereen yliopisto
 • Informaatiotieteen dosentuuri (Iiris Ruoho) 2004, Tampereen yliopisto
 • Suomen kielen professuuri 2006, Jyväskylän yliopisto
 • Sosiaalipsykologian dosentuuri (Johanna Ruusuvuori) 2006, Tampereen yliopisto
 • Soveltavan kielitieteen professuuri 2009, Jyväskylän yliopisto
 • Arviointilausunto Tukholman yliopiston balttilaisten kielten, suomen kielen ja saksan kielen laitoksesta 2011, Tukholman yliopisto
 • Suomen kielen professuuri 2012, Tromssan yliopisto
 • Yleisen kielitieteen professuuri 2012, Tarton yliopisto
 • Suomen kielen lehtoraatti 2013, Uppsalan yliopisto
 • Soveltavan kielitieteen professuuri 2013, Jyväskylän yliopisto
 • Suomen kielen dosentuuri (Tommi Kurki) 2013, Turun yliopisto
 • Suomen kielen yliopistolehtoraatti 2014, Helsingin yliopisto
 • Suomen kielen ja kulttuurin professuuri 2015, Greifswaldin yliopisto
Takaisin