Takaisin

Marja-Leena Sorjonen

Marja-Leena Sorjonen
8.8.1956, Valtimo

Filosofian kandidaatti 1985 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1997 (Applied Linguistics), University of California at Los Angeles (UCLA)

Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa tutkimuksen huippuyksikön johtaja 2012–, Helsingin yliopisto ja Suomen Akatemia
Suomen kielen professori 2010–, Helsingin yliopisto
Puhutun suomen kielen professori 2007–2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Erikoistutkija 1999–2006, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Yliassistentti 1997–1998, Helsingin yliopisto
Assistentti 1995–1997, Helsingin yliopisto
Vastuullinen tutkija 1993–1996, Alkoholitutkimussäätiö
Suomen kielen dosentti 1998, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Kielellinen vuorovaikutus; vuorovaikutus ja kielioppi; kielellinen vaihtelu; vuorovaikutus institutionaalisissa tilanteissa; multimodaalinen vuorovaikutus

Palkinnot ja erityissaavutukset
2015 Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
1997 August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto

Kuva: Sasa Tkalcan
Teksti: Marja-Leena Sorjonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Kieli vaihtelee

Kaksi ehkä kaikkein kiinnostavinta kurssia aivan opintojeni alussa Joensuussa olivat murteet ja sosiolingvistiikka – kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu. Vuorovaikutustutkimus kuitenkin vei mukanaan. Vielä 1980-luvulla sosiolingvistisen ja keskustelunanalyyttisen tutkimuksen perusoletusten välillä vallitsi syvä juopa. Sosiolingvistisen tutkimuksen käsitys kielenkäytöstä ja ihmisten sosiaalisista identiteeteistä vaikutti staattiselta, kun taas keskustelunanalyyttinen tutkimus ei tuntunut tavoittavan laajempaa yhteiskuntaa; sosiolingvistit laskivat suuresta aineistosta äänne- ja muotopiirteitä, keskustelunanalyytikot analysoivat pienehköjä keskustelukatkelmia hyvin tarkasti.

Käsitys kielellisten merkitysten luomisesta ja kielen ja yhteiskunnan suhteesta on tänään toinen.

Jokunen vuosi sitten päättyneessä johtamassani Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Helsingin suomea: monimuotoisuus, sosiaalinen identiteetti ja kielelliset asenteet kaupunkiympäristössä” keskityimme sosiolingvistien ja keskustelunanalyytikkojen yhteisvoimin pohtimaan ja arvioimaan uudelleen tutkimusmenetelmiä ja keskeisiä käsitteitä rinnan aineistopohjaisen empiirisen tutkimuksen kanssa. Tutkimme esimerkiksi mielikuvia ”ulkomaalaisten” puheesta, slangin ja uskonnollisen kielen yhteispeliä, samoin kuin tapoja, joilla puhujat kategorisoivat itseään ja muita vuorovaikutuksen kuluessa. Hankkeen pohjalta on ilmestynyt kokoomateos ”Helsingissä puhuttavat suomet. Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit” (toim. Marja-Leena Sorjonen, Anu Rouhikoski ja Heini Lehtonen).

Kielen vaihtelun monisyisyys, vaihtelun käyttö vuorovaikutuksen resurssina ja identiteetin ilmaisukeinona on jatkuvasti tärkeä tutkimuskohde. Erityisesti oman kieliyhteisömme lisääntyvä monikielistyminen ja kielten kirjo näkyy kaikkialla yhteiskunnassa.

Helsinki-hanke palaveripotretissa Kotimaisten kielten keskuksessa 2010. Vasemmalta: Liisa Raevaara, Anu Rouhikoski, Hanna Lappalainen, Heini Lehtonen, Marja-Leena Sorjonen, Johanna Vaattovaara, Mia Halonen. Kuva: Helsinki-hankkeen valokuvat.

 

Takaisin