Takaisin

Lotte Tarkka

Lotte Maria Tarkka
19.1.1963, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1989, lisensiaatti 1994, tohtori 2005 (folkloristiikka), Helsingin yliopisto
Folkloristiikan dosentti 2007–2009, Helsingin yliopisto

Folkloristiikan professori 2009-, Helsingin yliopisto
Folkloristiikan professorin viransijaisuus 2007, Helsingin yliopisto
Folkloristiikan tohtoriassistentti 2006–2009, Helsingin yliopisto
Folkloristiikan assistentti 1999–2006, Helsingin yliopisto
Tutkimusassistentti 1992–1995, akatemiaprofessori Lauri Hongon Eeposvertailu-projekti
Folkloristiikan assistentti 1991–1996, Turun yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Suomen Akatemian tutkimushanke ”Suullinen runous, myyttinen tieto ja kansanomainen mielikuvitus.Yksilöllinen ilmaisu ja kollektiiviset perinteet esimodernissa Koillis-Euroopassa” 2012–2016); Tutkimusryhmä Cultural Meanings and Vernacular Genres

Tutkimusteemat
Kalevalamittainen kansanrunous, Kalevala, mytologia ja kansanusko, sanamagia, eepokset, genreteoria, intertekstuaalinen analyysi, performanssianalyysi, tekstualisaatiotutkimus, sananlaskut, perinteen transformaatio, folkloren ideologinen käyttö, Vienan Karjala

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomalaisen Tiedeakatemian Kalevala-palkinto 2007
Stadin kompostikisa, I palkinto 2003
Kalevalaseuran nuoren tutkijan palkinto 1990
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan pro gradu -palkinto 1990

Kuva: Markku Javanainen
Teksti: Lotte Tarkka (Kaija Hartikainen, toim.)

Myyttien mieltä etsimässä

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissaan ”Suullinen runous, myyttinen tieto ja kansanomainen mielikuvitus.Yksilöllinen ilmaisu ja kollektiiviset perinteet esimodernissa Koillis-Euroopassa” (Oral Poetry, Mythic Knowledge, and Vernacular Imagination. Interfaces of Individual Expression and Collective Traditions in Pre-modern Northeast Europe) Lotte Tarkka jatkaa kollegoineen suomalaisen folkloristiikan klassista linjaa, joka perustuu tekstilähtöiselle vertailevalle tutkimukselle. Hankeen tutkijat tarkastelevat Koillis-Euroopan esimoderneja suullisia perinteitä monietnisillä reuna-alueilla, periferioissa, joita luonnehtivat rikkaat kulttuurikontaktit. Itämerensuomalaisten, muinaisskandinaavisten ja siperialaisten perinteiden vertaileva analyysi täydentää kuvaa eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä ja nimenomaan sen luoteisesta ulottuvuudesta.

Myytteihin, rituaaleihin ja uskomusjärjestelmiin kiinnittyneet runokielet toimivat myyttisten tietorakenteiden puitteissa. Tiedollinen ulottuvuus ei kuitenkaan tyhjennä myyttisen runon merkityksiä. Hankkeessa pyritäänkin tarkastelemaan mytologiaa kokemuksellisena realiteettina, jota ei voi ymmärtää ilman mielikuvituksen käsitettä. Kansanomainen mielikuvitus välitti kokemuksen ja ilmaisun tasoja ja juuri sen piirissä kulttuurin keskeisiä ideoita ja arvoja sovellettiin ja siirrettiin sukupolvelta toiselle. Yksilöt tulkitsivat myyttistä tietoa toimiessaan kollektiivisesti.

Tässä prosessissa maailmankuvan hitaasti muuttuvat rakenteet joustivat: pyhimmätkin kertomuksen varioivat ja uudistuivat. Tarkka kuvaa tätä jatkuvuuden ja innovaatioiden jännitettä tradition sitkeydeksi.

Tutkimushankkeen puitteissa Tarkka on kirjoittanut mytologiasta ja runoudesta: folkloristeja vuosisadat uhmanneesta sammon ongelmasta, esimodernista ympäristösuhteesta, parallelismista, lainaamisen poetiikasta sekä tuonpuoleisen ja mielikuvituksen suhteesta. Aineistopohja on tuttu väitöskirjatutkimuksesta, jossa asetettiin yhden Vienan Karjalaisen pitäjän laulajilta kerätty runous historialliseen ja yhteisölliseen kontekstiinsa.

Väitöskirjan aineistopohjasta kumpuaa myös hankkeeseen kytkeytyvä mikrohistoriallinen monografia vienalaistietäjä Smötkyn Riikosta (1869–1942). Monografialla on juoni – se seuraa tietäjän elämäntarinaa heimosotien ja Neuvosto-Karjalan muotoutumisen vuosilta toiseen maailmansotaan.

Monella nimellä tunnettu, viimeiseksi runonlaulajaksi nimetty ja kaksoisagentiksi värvätty sissi toimi myös Akseli Gallen-Kallelan mallina, ja juuri Gallen-Kallela äänitti Riikon runoja. Monografian yhteydessä julkaistaan historiallisesti merkittävä, Riikon esittämä 50 kalevalamittaisen runon aineisto, josta osan Tarkka onnistui litteroimaan pahoin vaurioituneilta parlografilieriöiltä. Tarinalla on myös teoreettinen ulottuvuus. Se pyrkii käsitteellistämään suullisen ja kirjallisen kulttuurin rajapinnalla elävän kansanrunouden ominaispiirteitä, perinteenkeruun valtarakenteita ja 1900-luvun ensimmäisen puolen nationalistista perinneideologiaa.

Tutkimushanke Oral Poetry, Mythic Knowledge, and Vernacular Imagination tutustuu maailmanperintökohteeseen. Taos Pueblo, New Mexico 2014. Kuvassa Lotte Tarkka (vas.), Eila Stepanova, Frog ja Karina Lukin. Kuva: Ulla Savolainen
Takaisin