Tillbaka

Johan Vilhelm Snellman

Johan Vilhelm Snellman
12.5.1806, Stockholm – 4.7.1881, Kyrkslätt

Filosofie kandidat 1831, filosofie magister 1832, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i sedelära och vetenskapernas system 1856–1860, professor i filosofi 1860–1863, Kejserliga Alexanders-universitetet
Rektor 1843–1849, Kuopion yläalkeiskoulu (Högre elementarskolan i Kuopio)
Docent i filosofi 1835–1839, Kejserliga Alexanders-universitetet
Journalist i tidningarna Saima 1844–1846, Maamiehen ystävä 1844–1856 och Litteraturblad 1847–1863

Senator 1863–1868
Lantdagsman 1867, 1872, 1877–1878

Hedersutmärkelser
Adlad 1866
Riddartecknet av tredje klass av Sankt Vladimirs orden
Hedersdoktor 1861, Kejserliga Alexanders-universitetet
Kansliråd 1859

Flera offentliga minnesmärken på olika håll i Finland

Uppkallade och utsedda efter honom
Minnesdag, finskhetens dag 12.5
Största marksedeln 1940–1986, jubileumsmynt 2006
Snellman-instituutti (Snellman-institutet), Kuopio 1983
J.V. Snellmans hemmuseum, Kuopio 1981
Gator och skvärer bland annat i Helsingfors, Karleby, Kuopio, Villmanstrand, St. Michel, Uleåborg och Äänekoski
Snellman-korkeakoulu (Snellman‐högskolan), Helsingfors 1980
Snellmanin koulu (Snellmans skola) i Åbo, Kuopio och Helsingfors
Frimärke 1956, 2006

Samlade verk (på finska)

Bild: Helsingfors universitetsmuseum

 

Texter: Juha Himanka och Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

 

Vad kan vi lära oss av Snellmans fejd?

Tvisten mellan Snellman och universitetets ledning lämpar sig utmärkt för historiskt resonemang. Genom konsistoriets och rättens protokoll har vi å ena sidan kunskap om händelsernas gång, men å andra sidan ger Snellmans text exceptionellt väl övervägda motiveringar för hans radikala handlingar.

Snellman var en filosof av den hegelska skolan. Märkligt nog utelämnade Hegel universitetet i sin strävan efter att utreda alla de grundläggande tillfällena där mänskliga gemenskaper byggs upp. Snellman rättade till denna brist. För honom var universitetet en gemenskap där alla dess medlemmar – även studenterna – blir erkända som fria och ansvariga aktörer. Rektor Fredrik Wilhelm Pipping liknade i stället universitetsgemenskapen vid den dåtida familjen där fadern var en auktoritet.

Enligt Pipping skulle man lyda honom blint, eftersom han var överhuvudet i universitetsfamiljen. Snellman å sin sida ansåg att han som en medlem i universitetsgemenskapen var förpliktad att tänka självständigt. Ingendera sidan erkände den andre såsom denne själv uppfattade sig vara. Således är tvisten i själva verket ett exempel på ett hegelianskt historiskt fall där kampens kärna uttryckligen handlar om att bli erkänd.

Efter en långvarig tvist blev Snellman slutligen sams med universitetets ledning. Han blev utnämnd till professor år 1856. Bild: Helsingfors universitetsmuseum

Man kan gott hävda att Snellman handlade hjältemodigt: han offrade sin egen karriär för det som han ansåg vara för allmänhetens bästa. Å andra sidan kan Snellmans handlingar på goda grunder också ses som intriganta. Eftersom Rysslands kronprins var verksam som Kejserliga Alexander-universitetets egentliga kansler, blev universitetets politiska verksamhet noggrant övervakad i S:t Petersburg. Ett par årtionden tidigare hade studenten Karl Ludwig Sand mördat Rysslands konsul August von Kotzebue i Tyskland. Därför sågs studenter fortfarande som mycket potentiella rebeller. Talen om frihet i Helsingfors föreföll i S:t Petersburg som upproriska. I synnerhet för att det var fråga om universitetet, ansåg man att det vore bäst att vara försiktig. I värsta fall kunde Snellmans handlingar ha äventyrat Finlands ställning som en autonom del av Ryssland.

Snellmans fejd med universitetets ledning är i själva verket just ett sådant historiskt fall som man reflekterar över vid ett snellmanskt universitet. Studenten som läser texten ges ingen enkel lösning till hur var och en borde ha agerat. Trots allt lär fallet oss att det är bäst att erkänna de andras position i gemenskapen, om man vill undvika dispyter i samarbeten. Var och en av oss kan hamna i en sådan situation där allmänhetens bästa kräver att man utsätter sin egen position för fara.

På senaste tiden har det skolmässiga vid universitet igen tagits upp. Snellmans text Om det akademiska studium har setts som grunden för det finländska bildningsuniversitetet. I sin text anser Snellman dock själv att man kontinuerligt bör bedöma hur förnuftig en tradition är. Snellmans text tycks fortfarande vara väl värd att övervägas, eftersom den har förblivit aktuell i en universitetsvärld som ständigt förnyas.

 

Källor:

  • Juha Himanka: The University as a Community of Selves. Johan Wilhelm Snellman's ”On University Studies”, Higher Education 2012, s. 517–528.
  • Juha Himanka: ”Kuka yliopistoa ohjaa? Yliopistoko itse koulun penkillä?”, i verket Timo Aarrevaara & Jatta Herranen (red.), Mikä meitä ohjaa?, 2005, s. 15–28.
  • Matti Klinge: Ylioppilaskunnan historia I, 1967, s. 59–63. (”Snellman rettelöijänä”).
  • Ilkka Niiniluoto: ”Akateeminen vapaus”, rektorns tal vid Helsingfors universitets öppningsceremoni 2004, i verket Dynaaminen sivistysyliopisto, 2011, s. 223–232.
  • Thiodolf Rein: Juhana Vilhelm Snellmanin elämä: Edellinen osa, 1895, 113–126. (”Snellman sankarina”).
Tillbaka