Takaisin

Minna Palander-Collin

Minna Johanna Palander-Collin
31.8.1967, Helsinki

Filosofian tohtori 1999, filosofian kandidaatti 1991 (englantilainen filologia), (sivuaine romaaninen filologia), Helsingin yliopisto
Aineenopettajan pätevyys ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 1998, Helsingin yliopisto

2009– englannin kielen professori, Helsingin yliopisto
2011–2015 englantilaisen filologian oppiainevastuuhenkilö
2014– nykykielten laitoksen varajohtaja
2007–2009 yliopistotutkija, tutkijakollegium
2006–2007 yliopistonlehtori, englannin kielen laitos
2002–2006 tohtoriassistentti, englannin kielen laitos
1989–2001 mm. tutkimusavustajana, assistenttina, lehtorina, tuntiopettajana Helsingin yliopistossa, englannin opettajana työväenopistossa, jatko-opintoja Osk. Huttusen säätiön apurahalla Oxfordin yliopistossa

Tutkimusteemat
englannin kielen historia, historiallinen sosiolingvistiikka, sosiopragmatiikka, korpuslingvistiikka, kieli ja identiteetti, kielen vaihtelu ja muutos

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Linda Tammisto
Tekstit: Minna Palander-Collin, Kaija Hartikainen (toim.)

Kieli ja identiteetti kirjeissä

Minä-ilmaukset tarjoavat ikkunan sosiaalisten suhteiden ja roolien kielelliseen rakentumiseen. Pronominit I, my, me, mine ja myself ovat rajallinen sanajoukko, jota voidaan hakea laajoista tekstiaineistoista korpusohjelmin. Kuva kertoo, että pronominit ovat kirjeiden avainsanoja.

Analysoimalla vanhoista 1500–1700-lukujen englantilaisista kirjeistä I-sanan sisältäviä sanaryppäitä, nähdään, miten kirjoittaja asemoi itseään suhteessa erilaisiin vastaanottajiin. Kirjeissä toistuvat I-ilmaukset liittyvät tilanteiseen kielenkäyttöön eli kirjegenren konventioihin ja niiden yksi tärkeä tehtävä on osoittaa kirjoittajan suhdetta vastaanottajaan:

  • kirjeen alku- ja loppufraasit (esim. I humbly take my leave, I commit you to God)
  • muut kohteliaisuusfraasit kirjeen tekstiosassa (esim. I most humbly)
  • pyyntöfraasit (esim. I pray you, I beseech you)
  • asennetta kuvaavat fraasit (esim. I hope you, I think, I know, I pray God, I am glad, I am sorry)
  • kirjekontekstissa tyypilliset ilmaukset (esim. I send you, I write to)

Tutkimukset perustuvat elektroniseen korpukseen Corpus of Early English Correspondence (CEEC), joka sisältää lähes 12 000 kirjettä ja 5,2 miljoonaa sanaa vuosilta 1410-1800.

Wordle-ohjelmalla piirretty kuva kirjeiden avainsanoista (toteutus Mikko Hakala)​​​
Wordle-ohjelmalla piirretty kuva kirjeiden avainsanoista (toteutus Mikko Hakala)​​​

 

Takaisin