Takaisin

Jouko Lindstedt

Jouko Sakari Lindstedt
15.7.1955, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1981, filosofian lisensiaatti 1983 ja filosofian tohtori 1985 (slaavilainen filologia), Helsingin yliopisto

Slaavilaisen filologian virkaatekevä professori 1985, vakinainen 1986-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: bulgarian ja makedonian kehitys Balkanin kielinä; esperanton alkuperä, spontaani muutos ja äidinkielistyminen kontaktikielenä; kielipolitiikka Balkanilla ja Euroopan Unionissa; muinaiskirkkoslaavi ja slaavien muinaisuus; eteläslaavilainen filologia; tempus, aspekti ja evidentiaalisuus. Mukana Helsinki Area & Language Studies -ryhmässä, joka on suuntautunut kielellisen monimuotoisuuden ja kielen ekologian tutkimukseen sekä kenttätyöhön pienten kielten puhujayhteisöissä.

Kuva: Valokuvaamo Helläkoski, Lahti
Tekstit: Jouko Lindstedt ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Esperantisti ja lingvisti

Professori Jouko Lindstedt käyttää esperantoa päivittäin omassa perheessään. Hän katsoo sen olevan suomen jälkeen sujuvin kielensä, vaikka hän työkseen tutkii bulgariaa ja makedoniaa. Lindstedtin mukaan useimmat kielentutkijat suhtautuvat esperantoon varovaisesti: ajatus tietoisesti luodusta kielestä tuntuu "luonnollisten kielten" tutkijoiden mielestä omituiselta, tai ainakin kovin epäkiinnostavalta. Itse hän katsoo esperanton olevan osa omaa kielentutkijan identiteettiään, kolmellakin tavalla.

Jouko Lindstedtistä tuskin olisi tullut kielentutkijaa, ellei hän olisi sattumalta 14-vuotiaana opetellut esperantoa radiokurssin välityksellä. Esperanto toimi nuorelle Lindstedtille ikään kuin itseopiskelukurssina strukturaaliseen kielentutkimukseen.

– Esperanton kieliopin ja sananmuodostuksen selkeät ja yksinkertaiset rakenteet rohkaisivat etsimään järjestelmiä myös muista, monimutkaisemmista kielistä.

Esperantoliikkeen perusajatus siitä, että kaikki maailman kielet ovat samanarvoisia eikä suurten kielten puhujilla saisi olla etuoikeuksia kansainvälisessä kommunikaatiossa, on johtanut Lindstedtin tutkimaan kielipolitiikkaa ja kielen sosiologiaa.

Jännittävin puoli esperantoa hänen mielestään on kuitenkin se, mikä ei ole tietoisesti luotua. Esperanton jo pitkälti toistasataa vuotta kestäneen historian aikana siinä on tapahtunut muutoksia, joista kukaan ei ole tietoisesti päättänyt vaan jotka ovat ilmaantuneet puheyhteisössä spontaanisti. Esperantolla on myös äidinkielisiä puhujia, joiden kielenkäyttöä on alettu tutkia.

– Esperanto on siis joissakin suhteissa lähestynyt "luonnollisia kieliä" ja sillä on varmasti annettavaa yleiselle kielitieteelle, joka tutkii ihmiskielen rajoja ja yleisiä säännönmukaisuuksia.

Lisätietoa esperantoon liittyen

Kuva: Sofia Bister.​
Kuva: Sofia Bister.​

 

Takaisin